Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie o zmianie projektu decyzji w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na "Remoncie, przebudowie i wyminie kanalizacji sanitarnej dn 400 mm PVC-S, na terenie działki nr 20/10 obręb 6 m. Chojna" 2020-10-19 12:11
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 08.10.2020 r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji dla zamierzenia pn.: "IA.2 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Gryfino, Ognica i Piasek nad rzeką Odrą. Modernizacja Polderu Morawickiego etap III - modernizacja stacji pomp Krajnik. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Piasek" 2020-10-13 12:20
dokument OBWIESZCZENIE. w dniu 7 października 2020 r wydane zostało postanowienie znak: DIR.6220.2.2020.MK o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 100 MW wraz infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia" w miejscowości Białęgi, zlokalizowaną na działkach 16/4; 22; 28/4; 36; 37; 13; 25/1; 31; 29/2; 35 obręb Białęgi, gmina Chojna, wszczętego na wiosek Alsol Sp. z o. o. ul. Szosa Lubicka 15a/37, 87-100 Toruń. 2020-10-08 13:54
dokument Obwieszczenie - Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 100 MW wraz infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia" w miejscowości Białęgi, zlokalizowaną na działkach 16/4; 22; 28/4; 36; 37; 13; 25/1; 31; 29/2; 35 obręb Białęgi, gmina Chojna, powiat gryfiński, woj. Zachodniopomorskie, wszczętego na wiosek Alsol Sp. z o. o. ul. Szosa Lubicka 15a/37, 87-100 Toruń. 2020-10-08 13:54
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.13.2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na "Rozbudowie sieci kablowej 0,4kV w celu zasilania dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Ogrodowej, na terenie działki nr 341/3 obręb 7m. Chojna" - dokument stracił ważność 2020-09-28 09:10
dokument ZAWIADOMIENIE - W dniu 4 września 2020 r. wpłynął wniosek Pana Krzysztofa Żygisa, ul. Konopnickiej 36/3, 71-135 Szczecin w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 2MW. Inwestycja będzie realizowane na terenie działki numer 14/5 obręb Białęgi, gm. Chojna, powiat gryfiński, woj. zachodniopomorskie. 2020-09-25 15:13
dokument ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE z dnia 24.09.2020 r. znak: DIR.6220.6.2020.MK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do magazynowania gazu ziemnego składającej się z 9 zbiorników o pojemności 6400 l każdy, wraz z modułowym parownikiem wodnym z reduktorem posadowionym na płycie fundamentowej do zasilania suszarni. Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie działki numer 21/2 obręb Graniczna, gm. Chojna, powiat gryfiński, woj. zachodniopomorskie. 2020-09-24 15:27
dokument W dniu 27 sierpnia 2020 r. wpłynął wniosek Polskich Zakładów Zbożowych Sp. z o.o. w Wałczu, ul. Chełmińska 2, 78-600 Wałcz w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do magazynowania gazu ziemnego składającej się z 9 zbiorników o pojemności 6400 l każdy, wraz z modułowym parownikiem wodnym z reduktorem posadowionym na płycie fundamentowej do zasilania suszarni. Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie działki numer 21/2 obręb Graniczna, gm. Chojna, powiat gryfiński, woj. zachodniopomorskie. 2020-09-24 15:22
dokument ZAWIADOMIENIE - W dniu 2 września 2020 r. wpłynął wniosek Farma Redło Sp. z o.o. Redło 13, 72-221 Osina w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Hubert Majchrzak w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa kompleksu magazynowo - suszarniczego". Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie działek numer 141/26 i 141/22 obręb Grzybno, gm. Chojna, powiat gryfiński, woj. zachodniopomorskie. 2020-09-23 15:01
dokument Zawiadomienie - obwieszczenie z dnia 18.09.2020 r. znak: DIR.6220.4.2020.MK o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej 1398Z Przyjezierze - Jelenin, etap I: Godków - Godków Osiedle. Inwestycja położona jest na terenie działek numer 235/1, 82/2, 117, 85/2, 143, 287, 288 obręb Godków i działce numer 67/2 obręb Jelenin w Gminie Chojna, powiat gryfiński 2020-09-18 15:23
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na "Budowie gazociągu średniego ciśnienia z przyłączami, na działce nr ewid. 333 obręb 6 m. Chojna oraz na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami ewid.: 334/7, 335/11, 336/13, 336/24, 338/13, 338/19, 338/20, 338/22, 338/23, 338/26, 338/28, 402 obręb 7 m. Chojna" 2020-09-08 11:54
dokument Zawiadomienie - obwieszczenie z dnia 5.08.2020 r. znak: DIR.6220.4.2020.MK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej 1398Z Przyjezierze - Jelenin, etap I: Godków - Godków Osiedle. Inwestycja położona jest na terenie działek numer 235/1, 82/2, 117, 85/2, 143, 287, 288 obręb Godków i działce numer 67/2 obręb Jelenin w Gminie Chojna, powiat gryfiński. 2020-08-10 08:51
dokument W dniu 30.07.2020 r. w dniu 30 lipca 2020 r. wpłynął wniosek Starostwa Powiatowego w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej 1398Z Przyjezierze - Jelenin, etap I: Godków - Godków Osiedle. Inwestycja położona jest na terenie działek numer 235/1, 82/2, 117, 85/2, 143, 287, 288 obręb Godków i działce numer 67/2 obręb Jelenin w Gminie Chojna, powiat gryfiński. 2020-08-10 08:47
dokument Obwieszczenie z dnia 27.07.2020 r. o wydanej w dniu 24 lipca 2020 r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna znak: DIR.6220.5.2019.MK dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa budynku handlowo-usługowego oraz dwóch budynków mieszkalno-usługowych wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach 92, 93, 100/6 obręb Krajnik Dolny oraz budowie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadoworoztopowe do rzeki Odry z terenu działek 92; 93; 100/6 obręb Krajnik Dolny, zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych: 93; 100/6; 92; 84/1; 85/2; 38; 2/9; 39/3; 2/7; 436 obręb Krajnik Dolny w Krajniku Dolnym, gmina Chojna, powiat gryfiński, woj. zachodniopomorskie" 2020-07-28 14:38
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.11.2020 z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na "Budowie kontenerowego budynku socjalnego wraz z infrastrukturą techniczną na terenie części działki nr 809 obręb Nawodna gm. Chojna|" 2020-07-28 10:54
dokument Zawiadomienie - obwieszczenie z dnia 16.07.2020 r. o wydanej w dniu 15 lipca 2020 r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna znak DIR.6220.3.2020.MK stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa części obiektu ze zmianą sposobu jego użytkowania na lakiernię ciekłą P.U.P POMOT Sp. z o.o. w Chojnie", realizowanej na działce nr 158/2 obręb 4 miasta Chojna, gm. Chojna. 2020-07-17 10:29
dokument Obwieszczenie z dnia 22.06.2020 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie (PCW Wody Polskie RZGW w Szczecinie), Jednostka Realizująca Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (JRP) wraz z PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Kontraktu 1B.3/2 "Budowa infrastruktury postojowo-cumowniczej na Odrze Dolnej i granicznej oraz nowe oznakowanie szlaku żeglugowego w km. 688,1 rz. Odra w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły" 2020-06-23 08:59
dokument Zawiadomienie - obwieszczenie z dnia 16.06.2020 r. znak: DIR.6220.5.2019.MK o zakończeniu postępowanie dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa budynku handlowo-usługowego oraz dwóch budynków mieszkalno-usługowych wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach 92, 93, 100/6 obręb 4 Krajnik Dolny oraz budowie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadoworoztopowe do rzeki Odry z terenu działek 92; 93; 100/6 obręb Krajnik Dolny, zlokalizowana w na działkach o numerach ewidencyjnych: 93; 100/6; 92; 84/1; 85/2; 38; 2/9; 39/3; 2/7; 436 obręb Krajnik Dolny w Krajniku Dolnym, gmina Chojna, powiat gryfiński, woj. zachodniopomorskie" 2020-06-17 07:36
dokument Zawiadomienie - obwieszczenie z dnia 9.06.2020 r. znak: DIR.6220.3.2020.MK o zakończeniu postępowanie dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa części obiektu ze zmianą sposobu jego użytkowania na lakiernię ciekłą P.U.P POMOT Sp. z o.o. w Chojnie", realizowanej na działce nr 158/2 obręb 4 miasta Chojna. 2020-06-09 14:12
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy Nr DIR.6730.18.2020 z dnia 22.05.2020 r. dal inwestycji polegającej na adaptacji i zmianie sposobu użytkowania powierzchni strychowej na cele mieszkaniowe w istniejącym budynku mieszkalnym wielkorodzinnym, na terenie działki nr 30, obręb 8 m. Chojna ... - dokument stracił ważność 2020-05-22 15:05
dokument OBWIESZCZENIE. w dniu 7 maja 2020 r wydane zostało postanowienie znak: DIR.6220.2.2020.MK o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 100 MW wraz infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia" w miejscowości Białęgi, zlokalizowaną na działkach 16/4; 22; 28/4; 36; 37; 13; 25/1; 31; 29/2; 35 obręb Białęgi, gmina Chojna. 2020-05-08 14:17
dokument OBWIESZCZENIE. w dniu 7 maja 2020 r wydane zostało postanowienie znak: DIR.6220.2.2020.MK o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 100 MW wraz infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia" w miejscowości Białęgi, zlokalizowaną na działkach 16/4; 22; 28/4; 36; 37; 13; 25/1; 31; 29/2; 35 obręb Białęgi, gmina Chojna. 2020-05-08 14:18
dokument Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku handlowo-usługowego oraz dwóch budynków mieszkalno-usługowych wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach 92, 93, 100/6 obręb 4 Krajnik Dolny oraz budowie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadoworoztopowe do rzeki Odry z terenu działek 92; 93; 100/6 obręb Krajnik Dolny, zlokalizowana w na działkach o numerach ewidencyjnych: 93; 100/6; 92; 84/1; 85/2; 38; 2/9; 39/3; 2/7; 436 obręb Krajnik Dolny w Krajniku Dolnym, gmina Chojna, powiat gryfiński, woj. zachodniopomorskie" 2020-05-05 10:42
dokument OBWIESZCZENIE - w dniu 29 kwietnia 2020 r wydane zostało postanowienie znak: DIR.6220.5.2019.MK o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku handlowo-usługowego oraz dwóch budynków mieszkalno-usługowych wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach 92, 93, 100/6 obręb 4 Krajnik Dolny oraz budowie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadoworoztopowe do rzeki Odry z terenu działek 92; 93; 100/6 obręb Krajnik Dolny, zlokalizowana w na działkach o numerach ewidencyjnych: 93; 100/6; 92; 84/1; 85/2; 38; 2/9; 39/3; 2/7; 436 obręb Krajnik Dolny w Krajniku Dolnym, gmina Chojna, powiat gryfiński, woj. zachodniopomorskie" wszczętego na wiosek Pana Mieczysława Tarnowskiego w imieniu którego działa pełnomocnik Henryk Dominiak, ul. Piaskowa 61, 72-010 Police 2020-04-30 14:40
dokument Zawiadomienie - obwieszczenie z dnia 23.04.2020 r. o wydanej w dniu 22 kwietnia 2020 r. decyzji Burmistrza Gminy Chojna znak DIR.6220.1.2020.MK stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej położonej na terenie działek numer 37, 18/1, 18/2, 82/1, 82/2, 117, 851, 85/2, 27, 28 obręb Godków, działkach numer 5, 6/5, 10/4, 14, 6/17 obręb Kaliska oraz działkach numer 36/244 obręb Chojna 8 w Gminie Chojna, powiat gryfiński. Droga gminna łączy miejscowości Godków i Kaliska. 2020-04-24 12:48
dokument Zawiadomienie - obwieszczenie z dnia 2.04.2020 r. znak: DIR.6220.3.2020.MK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa części obiektu ze zmianą sposobu jego użytkowania na lakiernię ciekłą P.U.P POMOT Sp. z o.o. w Chojnie", realizowanej na działce nr 158/2 obręb 4 miasta Chojna 2020-04-03 14:39
dokument Zawiadomienie - obwieszczenie z dnia 25.03.2020 r. znak: DIR.6220.2.2020.MK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 100 MW wraz infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia" w miejscowości Białęgi, zlokalizowaną na działkach 16/4; 22; 28/4; 36; 37; 13; 25/1; 31; 29/2; 35 obręb Białęgi, gmina Chojna. 2020-03-26 14:32
dokument Zawiadomienie - obwieszczenie z dnia 20.03.2020 r. znak: DIR.6220.1.2020.MK o zakończeniu postępowanie dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej położonej na terenie działek numer 37, 18/1, 18/2, 82/1, 82/2, 117, 85/1, 85/2, 27, 28 obręb Godków, działkach numer 5, 6/5, 10/4, 14, 6/17 obręb Kaliska oraz działkach numer 36/244 obręb Chojna 8 w Gminie Chojna, powiat gryfiński. Droga gminna łączy miejscowości Godków i Kaliska. 2020-03-20 11:14
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV wraz z budową linii kablowej Sn 15 kV i nn 0,4 kV oraz budową słupów elektroenergetycznych, na terenie działki nr 67, 226, 157/4, 157/3 obręb Krajnik Górny gm. Chojna - dokument stracił ważność 2020-03-13 14:00
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV wraz z budową linii kablowej Sn 15 kV i nn 0,4 kV oraz budową słupów elektroenergetycznych, na terenie działki nr 151/1 i 302 obręb Krzymów gm. Chojna - dokument stracił ważność 2020-03-13 13:58
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV wraz z budową linii kablowej Sn 15 kV i nn 0,4 kV oraz budową słupów elektroenergetycznych, na terenie działki nr 54, 55, 56, 57, 58, 240, 20/1, 177 obręb Krzymów gm. Chojna - dokument stracił ważność 2020-03-13 13:57
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV wraz z budową linii kablowej Sn 15 kV i nn 0,4 kV oraz budową słupów elektroenergetycznych, na terenie działki nr 394/18, 394/6, 394/11, 392, 391/2 obręb Rurka gm. Chojna - dokument stracił ważność 2020-03-13 13:56
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV wraz z budową linii kablowej Sn 15 kV i nn 0,4 kV oraz budową słupów elektroenergetycznych, na terenie działki nr 394/15 obręb Rurka gm. Chojna - dokument stracił ważność 2020-03-13 13:54
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji transformatorowej SN/nn 15/04 kV wraz z budową linii kablowej SN 15 kV i nn 0,4 kV oraz budową słupa elektroenergetycznego, na terenie działek nr 701 i 710 obręb Lisie Pole gm. Chojna - dokument stracił ważność 2020-03-11 14:28
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV wraz z budową linii kablowej SN 15 kV i nn 0,4 kV oraz budową słupów elektroenergetycznych, na terenie działek nr 328, 339/5, 339/7, 339/12, 339/11 obręb Strzelczyn gm. Chojna - dokument stracił ważność 2020-03-11 14:27
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.2.2020 z dnia 03.03.2020 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej, na terenie działki nr 179/1 obręb Garnowo gm. Chojna - dokument stracił ważność 2020-03-04 12:45
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.1.2020 z dnia 02.03.2020 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie zewnętrznych schodów wraz z wybiciem otworu drzwiowego do Baszty Świeckiej, remoncie i przebudowie fragmentu muru obronnego z dostosowaniem do podestu schodów oraz zagospodarowanie terenu, na terenie działek na: 111/2 Obręb Chojna 6 oraz 187 obręb Chojna 2 gm. Chojna - dokument stracił ważność 2020-03-03 10:03
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w wprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej położonej na terenie działek numer 37, 18/1, 18/2, 82/2, 117, 85/2, 27, 28 obręb Godków, działkach numer 5, 6/5, 10/4, 14, 6/17 obręb Kaliska oraz działkach nr 36/244 obręb 8 w Gminie Chojna, powiat gryfiński. Droga gminna łączy miejscowości Godków i Kaliska. 2020-02-28 14:04
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej w obrębie drogi gminnej wraz z przyłączami na terenie działem nr 47, 33/2, 33/2, 33/3, 88 obręb Krajnik Dolny gm. Chojna - dokument stracił ważność 2020-02-27 09:30
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na "Rozbudowie sieci wodociągowej, na terenie działki nr 179/1 obręb Garnowo gm. Chojna" - dokument stracił ważność 2020-02-03 13:32
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie zewnętrznych schodów wraz z wybiciem otworu drzwiowego do "Baszty Świeckiej, remoncie i przebudowie fragmentu muru obronnego z dostosowaniem do podestu schodów oraz zagospodarowaniu terenu na terenie działek: nr 111/2 obręb 6 m. Chojna i nr 187 obręb 2 m. Chojna " - dokument stracił ważność 2020-02-03 13:30
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.13.2019 z dnia 09 stycznia 2020 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na "Rozbudowie budynku administracji publicznej wraz z pełną infrastrukturą oraz drogą wewnętrzną z miejscami postojowymi oraz chodnikami na terenie działki nr 201/25, obręb 7 m. Chojna - przy ul. Jagiellońskiej w Chojnie" - dokument stracił ważność 2020-01-10 10:45
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.16.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej de90PE i kanalizacji sanitarnej PVC 200, PVC 160 wraz z przyłączami do działki nr 42/3, położonej w rejonie ul. Rogozińskiego w Chojnie - na terenie działek nr: 42/3, 43/1, 42/1, 49 obręb 2 m. Chojna ... - dokument stracił ważność 2019-12-17 13:54
dokument Obwieszczenie ? INFORMACJA O INWESTYCJI ? Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły - "Budowa infrastruktury postojowo ? cumowniczej na Odrze Dolnej i Granicznej oraz nowe oznakowanie szlaku żeglugowego" - dokument stracił ważność 2019-12-12 15:21
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.14.2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr: 36/190, obręb Chojna 8 - przy ul. Odrzańskiej w Chojnie... - dokument stracił ważność 2019-12-12 15:15
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.15.2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie z rozbudową "Środowiskowego Domu Samopomocy", zlokalizowanego przy ul. Orląt w Chojnie, na terenie działek nr 36/24, 36/281, położonych w obrębie Chojna 8 m. Chojna ? - dokument stracił ważność 2019-12-12 15:12
dokument Obwieszczenie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku handlowo-usługowego oraz dwóch budynków mieszkalno-usługowych wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach 92, 93, 100/6 obręb 4 Krajnik Dolny oraz budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowo- roztopowe do rzeki Odry z terenu działek 92; 93; 100/6 obręb Krajnik Dolny, zlokalizowana w na działkach o numerach ewidencyjnych: 93; 100/6; 92; 84/1; 85/2; 38; 2/9; 39/3; 2/7; 436 obręb Krajnik Dolny w Krajniku Dolnym, gmina Chojna, powiat gryfiński, woj. zachodniopomorskie" 2019-12-06 09:40
dokument Obwieszczenie - W dniu 6 grudnia 2019 r. zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisku przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku handlowo-usługowego oraz dwóch budynków mieszkalno-usługowych wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach 92, 93, 100/6 obręb 4 Krajnik Dolny oraz budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowo- roztopowe do rzeki Odry z terenu działek 92; 93; 100/6 obręb Krajnik Dolny, zlokalizowana w na działkach o numerach ewidencyjnych:93; 100/6; 92; 84/1; 85/2; 38; 2/9; 39/3; 2/7; 436 obręb Krajnik Dolny w Krajniku Dolnym, gmina Chojna, powiat gryfiński, woj. Zachodniopomorskie" 2019-12-06 09:40
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku administracji publicznej wraz z pełną infrastrukturą oraz drogą wewnętrzną z miejscami postojowymi oraz chodnikami na terenie działek nr 201/24 i 201/25, obręb 7 m. Chojna ? przy ul. Jagiellońskiej w Chojnie - dokument stracił ważność 2019-12-05 10:10
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej de90PE i kanalizacji sanitarnej PVC 200, PVC 160 wraz z przyłączami do działki nr 42/3, położonej w rejonie ul. Rogozińskiej w Chojnie ? na terenie działek nr: 42/3, 43/1, 42/1, 49 obręb 2 m. Chojna . . . - dokument stracił ważność 2019-11-18 16:24
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr: 36/190, obręb Chojna 8 - przy ul. Odrzańskiej w Chojnie - dokument stracił ważność 2019-11-13 07:55
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowę z rozbudową "Środowiskowego Domu Samopomocy", zlokalizowanego przy ul. Orląt w Chojnie, na terenie działek nr: 36/24, 36/281, położonych w obrębie Chojna 8 m. Chojna - dokument stracił ważność 2019-11-13 07:50
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.11.2019 z dnia 04 listopada 2019 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego podlegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń stanowiących zaplecze hali sportowej na funkcję oświatową ? oddział klasy ?0? szkoły podstawowej wraz z szatnią i węzłem sanitarnym oraz zmianie zagospodarowania terenu celem dostosowania jego wysokości do pomieszczenia dla klasy ?0?, na terenie działki nr 331, położonych w obrębie Nawodna, gm. Chojna - dokument stracił ważność 2019-11-05 13:52
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.12.2019 z dnia 04 listopada 2019 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej, na terenie działek nr: 93, 84/1, 85/1, 85/2 oraz 436, położonych w obrębie Krajnik Dolny, gm. Chojna. - dokument stracił ważność 2019-11-05 13:49
dokument Obwieszczenie - wpłynął wniosek Pana Mieczysława Tarnowskiego w imieniu którego działa pełnomocnik Henryk Dominiak w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach , dla przedsięwzięcia pn.: " Budowa budynku handlowo-usługowego oraz dwóch budynków mieszkalno-usługowych wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach 92, 93, 100/6 obręb 4 Krajnik Dolny oraz budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowo-roztopowe do rzeki Odry z terenu działek 92; 93; 100/6 obręb Krajnik dolny, zlokalizowana w na działkach o numerach ewidencyjnych: 93; 100/6; 92; 84/1; 85/2; 38; 2/9; 39/3; 2/7; 436 obręb Krajnik Dolny w Krajniku Dolnym, gmina Chojna, powiat gryfiński, woj. Zachodniopomorskie" 2019-10-02 09:22
dokument Obwieszczenie - w dniu 30 września 2019r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na : "Budowie budynku handlowo-usługowego oraz dwóch budynków mieszkalno-usługowych wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach 92, 93, 100/6 obręb 4 Krajnik Dolny oraz budowie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowo- roztopowe do rzeki Odry z terenu działek 92; 93; 100/6 obręb Krajnik Dolny, zlokalizowana w na działkach o numerach ewidencyjnych: 93; 100/6; 92; 84/1; 85/2; 38; 2/9; 39/3; 2/7; 436 obręb Krajnik Dolny w Krajniku Dolnym, gmina Chojna , powiat gryfiński, woj. Zachodniopomorskie" 2019-10-02 09:21
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Przebudowie i zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia stanowiącego zaplecze hali sportowej na funkcję oświatową - oddział klasy "0" szkoły podstawowej oraz zmianie zagospodarowania terenu celem dostosowania jego wysokości do pomieszczenia dla klasy "0", na terenie działki nr 331, położonych w obrębie Nawodna, gm. Chojna 2019-09-24 15:48
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej, na terenie działek nr: 93, 84/1, 85/1,85/2 oraz 436, położonych w obrębie Krajnik Dolny, gm. Chojna 2019-09-20 09:27
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr DIR.6733.9.2019 z dnia 12 września 2019 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie infrastruktury postojowo-cumowniczej floty lodołamaczy, realizowanej w ramach budowy infrastruktury cumowniczej na potrzeby poprawy skuteczności czynnej osłony przeciwlodowej, na terenie działki 290, obręb Zatoń Dolna gm. Chojna 2019-09-13 08:57
dokument Obwieszczenie o zawiadomieniu strony postępowania że w dniu 11 sierpnia 2019r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowym uwarunkowaniu na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie zespołu domów mieszkaniowych jednorodzinnych i wielorodzinnych". Miejsce lokalizacji inwestycji - działki nr: 115, 11/8, 11/9 obręb Czartoryja, gm. Chojna 2019-09-11 13:47
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr DIR.6733.6.2019 z dn. 31.07.2019 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej - 110mm PVC wraz z przyłączami na terenie działek nr: 74, 79/1, położonych w obrębie 6 m. Chojna oraz działek nr: 87/1, 87/2, położonych w obrębie 7 m. Chojna - w rejonie ul. Słonecznej w Chojnie 2019-09-11 13:33
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie infrastruktury postojowo - cumowniczej floty lodołamaczy, realizowanej w ramach budowy infrastruktury cumowniczej na potrzeby poprawy skuteczności czynnej osłony przeciwlodowej, na terenie działki nr 290, obręb Zatoń Dolna gm. Chojna 2019-07-26 11:01
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej ? 110mm PVC wraz z przyłączami na terenie działek nr: 74, 79/1, położonych w obrębie 6 m. Chojna oraz działek nr: 87/1, 87/2, położonych w obrębie 7 m. Chojna - w rejonie ul. Słonecznej w Chojnie 2019-06-28 14:45
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr BPI.6733.5.2019 z dn. 24.06.2019 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i remoncie wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku niemieszkalnego, usytuowanego na terenie działki nr 25 na funkcję usługową w zakresie usług oświaty oraz zagospodarowaniu terenu wokół budynku na terenie części działki nr 38/191, położonych w obrębie ewidencyjnym Chojna 8 2019-06-24 15:14
dokument Debata nad Raportem o stanie Gminy 2019-06-14 15:12
dokument OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji nr BPI.6733.5.2018 z dnia 13.06.2019 r. w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr: 454/6, położonej w Mętnie Małym. 2019-06-14 10:44
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i remoncie wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku niemieszkalnego, usytuowanego na terenie działki nr 25 na funkcję usługową w zakresie usług oświaty oraz zagospodarowaniu terenu wokół budynku na terenie części działki nr 38/191, położonych w obrębie ewidencyjnym Chojna 8 2019-05-30 10:04
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr BPI.6733.4.2019 z dn. 27.05.2019 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr: 103/7 i 150/1, położonych w obrębie ewidencyjnym 5 m. Chojna 2019-05-28 12:40
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr BPI.6733.3.2019 z dn. 27.05.2019 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej DN 90 PE wraz z uzbrojeniem rurociągu na terenie działek nr: 55, 61/8, położonych w obrębie ewidencyjnym 6 m. Chojna 2019-05-28 12:38
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr BPI.6733.1.2019 z dn. 27.05.2019 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na terenie działek nr: 38/41 i 36/31, położonych w obrębie 8 m. Chojna 2019-05-28 12:10
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 19/2019 z dnia 06 maja 2019 r. przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 76/2015 z dnia 30 marca 2015 r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego c0001491_ZAC_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej na działce nr 293/9 obręb Godków gmina Chojna, stanowiącej tereny zamknięte PKP S.A.. 2019-05-10 10:56
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr BPI.6733.2.2019 z dn. 07.05.2019 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do DN 63PE z przyłączami na terenie działek nr: 36/274, 36/275, 36/276, 36/277, 36/278, 36/280, 36/281, 36/285, 36/286, 36/287, 36/288, 38/22, 38/36, 38/40, 38/42, położonych w obrębie 8 m. Chojna 2019-05-08 13:22
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr: 103/7 i 150/1, położonych w obrębie ewidencyjnym 5 m. Chojna 2019-04-18 12:49
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na terenie działek nr: 38/41 i 36/31, położonych w obrębie 8 m. Chojna 2019-04-18 12:46
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej DN 90 PE wraz z uzbrojeniem rurociągu na terenie działek nr: 55, 61/8, położonych w obrębie ewidencyjnym 6 m. Chojna 2019-04-12 11:57
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 76/2015 z dnia 30 marca 2015 r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego c0001491_ZAC_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej na działce nr 293/9 obręb Godków gmina Chojna, stanowiącej tereny zamknięte PKP S.A.. 2019-04-09 09:35
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do DN 63PE z przyłączami na terenie działek nr: 36/274, 36/275, 36/276, 36/277, 36/278, 36/280, 36/281, 36/285, 36/286, 36/287, 36/288, 38/22, 38/36, 38/40, 38/42, położonych w obrębie 8 m. Chojna 2019-03-20 13:28
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr BPI.6733.9.2018 z dn. 03.01.2019 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie obiektu kontenerowego z przeznaczeniem na zaplecze magazynowo-socjalne dla zawodników i trenerów wraz z budową zbiornika bezodpływowego i niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie działki nr 214/1, obręb Lisie Pole. 2019-01-08 14:58
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Chojna w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar ograniczony drogą wojewódzką nr 124, ulicą Żwirki i Wigury (z włączeniem jej do planu), granicą skarpy na zapleczu budynków nr 8 do 18 przy ulicy Narciarskiej oraz granicą obrębu geodezyjnego 8 z kierunku północno-wschodniego, w gminie Chojna 2018-12-10 14:07
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie obiektu kontenerowego [cztery kontenery o wymiarach ok. 2,45m x 6,10m] z przeznaczeniem na zaplecze magazynowo-socjalne dla zawodników i trenerów wraz z budową zbiornika bezodpływowego i niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie działki nr 214/1, obręb Lisie Pole. 2018-12-10 10:26
dokument Informacja o terminach polowań zbiorowych oraz polowań dewizowych - Koło Łowieckie "Jeleń" w Chojnie. 2018-11-28 07:39
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr BPI.6733.8.2018 z dn. 13.11.2018 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej DN 110 PE wraz z przyłączem i zewnętrzną instalacją wodociągową - hydrantową na terenie działek nr: 36/282, 36/71, 36/283, położonych w obrębie ewidencyjnym 8 m. Chojna 2018-11-14 07:57
dokument Obwieszczenie o zebranych dowodach w sprawie wydania odmownej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr 454/6, obr. Mętno. 2018-10-12 12:17
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej DN 110 PE wraz z przyłączem i zewnętrzną instalacją wodociągową - hydrantową na terenie działek nr: 36/282, 36/71, 36/283, położonych w obrębie ewidencyjnym 8 m. Chojna 2018-10-05 10:29
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr BPI.6733.7.2018 z dn. 03.10.2018 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania tymczasowych obiektów kontenerowych na obiekty stałe z przeznaczeniem na zaplecze magazynowo-socjalne, na terenie działki nr 214/1, obręb Lisie Pole. 2018-10-03 12:38
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi leśnej wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową i gminną, obr. Lisie Pole, obr. Strzelczyn 2018-09-26 07:40
dokument Obwieszczenie o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Sp. z o.o. nr BT42967 Chojna Centrum na baszcie, zlokalizowanej na terenie działki nr 118/3 przy ul. Podmurze w Chojnie, w obrębie 6 m. Chojna. 2018-09-14 09:13
dokument Obwieszczenie o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie kompleksu sportowo-rekreacyjnego na terenie działki nr: 173/18 położonej w Starym Objezierzu. 2018-09-14 09:09
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr 454/6, obr. Mętno. 2018-09-12 10:30
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr BPI.6733.6.2018 z dn. 11.09.2018 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku administracyjnego - kancelarii leśnictwa, niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkiem na terenie działki nr: 69, obr. Jelenin, gm. Chojna. 2018-09-12 10:31
dokument Zawiadomienie o zamiarze stosowania nawozu organicznego ?N.P.K Gärrest? na terenie Gminy Chojna. 2018-08-31 08:25
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na zmianie sposobu użytkowania tymczasowych obiektów kontenerowych na obiekty stałe z przeznaczeniem na zaplecze magazynowo-socjalne, na terenie działki nr 214/1, obręb Lisie Pole. 2018-08-20 15:00
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku administracyjnego - kancelarii leśnictwa, niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkiem na terenie działki nr: 69, obr. Jelenin, gm. Chojna. 2018-08-20 14:58
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr BPI.6733.17.2017 z dn. 17.07.2018 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "Budowie urządzeń wodnych w Leśnictwie Grabowo oddz 115, 116, 117, na terenie działek nr 115/2, 116/2, 117/4 oraz 298, obręb Krzymów". 2018-07-17 12:15
dokument Obwieszczenie o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, pn.: "Budowa urządzeń wodnych w Leśnictwie Grabowo oddz 115, 116, 117. II postępowanie na terenie działek nr 115/2, 116/2, 117/4, 117/3, 116/1, 115/1, 298, obręb Krzymów". 2018-06-15 14:08
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr BPI.6733.4.2018 z dn. 27.04.2018 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr: 518, położonej w Lisim Polu. 2018-04-27 13:38
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr BPI.6733.3.2018 z dn. 27.04.2018 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr: 85/2, położonej w Grzybnie. 2018-04-27 13:37
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr BPI.6733.1.2017 z dn. 05.04.2018 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr: 146/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Narost, gm. Chojna. 2018-04-05 10:14
dokument OBWIESZCZENIE o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr: 518, położonej w Lisim Polu. 2018-03-29 11:44
dokument OBWIESZCZENIE o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr: 85/2, położonej w Grzybnie. 2018-03-29 11:42
dokument Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kraty pionowej na istniejącym kolektorze sanitarnym dn 500 mm w projektowanej studni rewizyjnej dn 1 500 mm i montażu obudowy nadziemnej studni typu kontener, montażu zbiornika typowego na skratki i zewnętrznej instalacji eNN - na terenie działki nr 156, obr. 2m. Chojna. 2018-03-28 11:58
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Rozbudowie przedszkola miejskiego zlokalizowanego na działkach nr 33, 38/92, obr. 8 m. Chojna". 2018-03-27 10:12
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim 2018-03-20 12:04
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr: 146/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Narost, gm. Chojna. 2018-03-08 13:20
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kraty pionowej na istniejącym kolektorze sanitarnym dn 500 mm w projektowanej studni rewizyjnej dn 1 500 mm i montażu obudowy nadziemnej studni typu kontener, montażu zbiornika typowego na skratki i zewnętrznej instalacji eNN - na terenie działki nr 156, obr. 2m. Chojna 2018-03-02 12:07
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr BPI.6733.19.2017 z dn. 20.02.2018 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do DN 63PE na terenie działek nr: 191/9, 191/10, 191/12, 191/15, 191/25, obr. 6, 192/3, 201/29, 201/21, 201/25, obr. 7 m. Chojna. 2018-02-21 10:39
dokument OBWIESZCZENIE o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do DN 63PE na terenie działek nr: 191/9, 191/10, 191/12, 191/15, 191/25, obr. 6, 192/3, 201/29, 201/21, 201/25, obr. 7 m. Chojna. 2018-01-31 11:26
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr BPI.6733.21.2017 z dn. 30.01.2018 r. w sprawie zmiany decyzji Nr BPI.6733.10.2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 sierpnia 2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie ścieżki rowerowej o szerokości od 1,5m do 2,5m i długości około 95m na terenie działki nr 293/1, obr. Godków, gm. Chojna. 2018-01-30 12:30
dokument OBWIESZCZENIE o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do DN 63PE na terenie działek nr: 191/9, 191/10, 191/12, 191/15, 191/25, obr. 6, 192/3, 201/29, 201/21, 201/25, obr. 7 m. Chojna. 2018-01-17 10:30
dokument OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w SZCZECINIE z dnia 05 stycznia 2018 r. 2018-01-10 12:59
dokument OBWIESZCZENIE o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie zmiany decyzji Nr BPI.6733.10.2017 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 sierpnia 2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie ścieżki rowerowej o szerokości od 1,5m do 2,5m i długości około 95m na terenie działki nr 293/1, obr. Godków, gm. Chojna. 2018-01-04 14:55
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr BPI.6733.20.2017 z dn. 03.01.2018 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działki nr: 569/12, położonej w obrębie ewidencyjnym Barnkowo, gm. Chojna. 2018-01-03 13:42
dokument OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w SZCZECINIE z dnia 20 grudnia 2017 r. 2017-12-28 12:42
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działki nr: 569/12, położonej w obrębie ewidencyjnym Barnkowo, gm. Chojna. 2017-12-05 14:35
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do DN 63PE na terenie działek nr: 191/9, 191/10, 191/12, 191/15, 191/25, obr. 6, 192/3, 201/29, 201/21, 201/25, obr. 7 m. Chojna. 2017-12-04 12:37
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie przedszkola miejskiego na terenie działek nr 33 i 38/92 obr. 8 Chojna. 2017-11-21 15:15
dokument Obwieszczenie o wszczęciu oraz zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie urządzeń wodnych w Leśnictwie Grabowo, na terenie działek nr: 115/2, 116/2, 117/4, 117/3, 116/1, 115/1, 298, obręb Krzymów. 2017-11-03 12:14
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr BPI.6733.15.2017 z dn. 30.10.2017 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na terenie działek nr: 50, 61/8, położonych w obrębie ewidencyjnym 6 miasta Chojna. 2017-10-30 13:13
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na terenie działek nr: 50, 61/8, położonych w obrębie ewidencyjnym 6 miasta Chojna. 2017-10-05 11:10
dokument OGŁOSZENIE o przyjęciu dokumentu dotyczącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna dla działki nr ewid. 2001 w obrębie 2 miasta Chojna. 2017-09-27 12:27
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr BPI.6733.14.2017 z dn. 11.09.2017 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV z powiązaniami SN 15 kV i 0,4 kV dz. nr: 58, 59, 56, 54, obr. Krzymów. 2017-09-11 12:19
dokument Europejska linia połączenia gazowego EUGAL 2017-09-06 13:29
dokument OBWIESZCZENIE Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji nr 47/2017 z dn. 29.08.2017r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi rowerowej na terenie działki nr 293/9, obr. Godków. 2017-09-04 10:36
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr BPI.6733.10.2017 z dn. 30.08.2017 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie drogi rowerowej na terenie działki nr 293/1, obr. Godków. 2017-09-11 12:17
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr BPI.6733.13.2017 z dn. 28.08.2017 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr: 94, 91, 92, 47/5, obr. 1 m. Chojna. 2017-08-28 12:36
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr BPI.6733.12.2017 z dn. 22.08.2017 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr: 401/7 i 401/12, obr. 7 m. Chojna. 2017-08-22 08:26
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr BPI.6733.11.2017 z dn. 10.08.2017 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr: 191/10, obr. 6 i 192/3 obr. 7 m. Chojna. 2017-08-10 12:14
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV z powiązaniami SN 15 kV i 0,4 kV ? dz. nr: 58, 59, 55, 54, obr. Krzymów. 2017-08-10 08:25
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy sieci wodociągowej na terenie działek 94, 92, 91, 47/5, położonych w obr. 1 m. Chojna w rejonie ul. Kopernika 2017-08-01 14:55
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr BPI.6733.9.2017 z dn. 26.07.2017 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie sieci kablowej 0,4 kV na terenie działek nr: 253/19, 496, 497, w obrębie Strzeszów, gm. Trzcinsko-Zdrój oraz działek nr: 266/69, 266/63, 266/67, w obrębie Grzybno gm. Chojna. 2017-07-26 14:45
dokument OBWIESZCZENIE o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr:401/7, 401/12, położonych w rejonie ul. Polnej w Chojnie. 2017-07-26 14:43
dokument OBWIESZCZENIE o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr: 191/10, obr. 6 i 192/3 obr. 7 m. Chojna. 2017-07-14 09:02
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr BPI.6733.8.2017 z dn. 12.07.2017 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr: 94, 91, 48/4, położonych w obrębie ewidencyjnym 1 miasto Chojna. 2017-07-12 09:33
dokument OBWIESZCZENIE o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie ścieżki rowerowej o szerokości od 1,5m do 2,5m i długości około 95m na terenie działki nr 293/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Godków, gm. Chojna. 2017-07-10 12:27
dokument OBWIESZCZENIE Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi rowerowej na terenie działki nr 293/9, obr. Godków. 2017-07-10 12:25
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr BPI.6733.7.2017 z dn. 03.07.2017 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej 73543 PSZ_Chojna_Wschód 44614 na terenie działki nr: 499/12, położonej w Barnkowie. 2017-07-03 07:57
katalog Projekty zarządzeń RDOŚw Szczecnie w sprawie rezerwatów przyrody - KATALOG -
dokument OBWIESZCZENIE o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie sieci kablowej 0,4 kV na terenie działek nr: 253/19, 496, 497, w obrębie Strzeszów, gm. Trzcinsko-Zdrój oraz działek nr: 266/69, 266/63, 266/67, w obrębie Grzybno gm. Chojna. 2017-06-27 14:13
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr BPI.6733.6.2017 z dn. 19.06.2017 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na kompleksowym remoncie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynków mieszkalnych wielorodzinnych, usytuowanych na terenie działki nr 383/1, położonej przy ul. Grunwaldzkiej w Widuchowej na funkcję usługowo-mieszkalną wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. 2017-06-20 11:57
dokument OBWIESZCZENIE o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr: 94, 91, 48/4, położonych w obrębie ewidencyjnym 1 miasto Chojna. 2017-06-14 13:19
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr BPI.6733.5.2017 z dn. 12.06.2017 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie masztu kratowego - stalowego z odciągami o wysokości 49m dla potrzeb wyłącznie na cele gospodarki leśnej, w celu zabezpieczenia ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa mienia na terenie działki nr: 93, położonej przy ul.Szczecińskiej w Chojnie. 2017-06-12 13:55
dokument OBWIESZCZENIE Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji nr 31/2017 z dn. 23.05.2017r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej tłocznej, zlokalizowanej na działce nr 293/9 w obrębie Godków, stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A. 2017-05-31 12:08
dokument OBWIESZCZENIE Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji nr 31/2017 z dn. 23.05.2017r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej tłocznej, zlokalizowanej na działce nr 293/9 w obrębie Godków, stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A. 2017-05-31 12:08
dokument OBWIESZCZENIE o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej 73543 PSZ_Chojna_Wschód 44614 na terenie działki nr: 499/12, położonej w Barnkowie. 2017-05-25 09:51
dokument OBWIESZCZENIE o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na kompleksowym remoncie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynków mieszkalnych wielorodzinnych, usytuowanych na terenie działki nr 383/1, położonej przy ul. Grunwaldzkiej w Widuchowej na funkcję usługowo-mieszkalną wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. 2017-05-23 13:17
dokument OBWIESZCZENIE o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie masztu kratowego - stalowego z odciągami o wysokości 49m dla potrzeb wyłącznie na cele gospodarki leśnej, w celu zabezpieczenia ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa mienia na terenie działki nr: 93, położonej przy ul.Szczecińskiej w Chojnie. 2017-05-09 10:32
dokument OBWIESZCZENIE Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji Nr 20/2017 z dn. 24.04.2017r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia, zlokalizowanego na działce nr 268/19 w obrębie Chojna 4, stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A. 2017-04-28 12:56
dokument OBWIESZCZENIE Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej tłocznej, zlokalizowanej na działce nr 293/9 w obrębie Godków, stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A. 2017-04-18 14:55
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr BPI.6733.3.2017 z dn. 12.04.2017 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do DN 63PE na terenie działek nr: 152/4, 157, 158/2, 159/2, 268/5, 268/16, obr. 4 m. Chojna. 2017-04-12 11:43
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr BPI.6733.2.2017 z dn. 12.04.2017 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie ścieżki rowerowej na odcinku Siekierki - Trzcińsko-Zdrój [przejście przez gminę Chojna] na działkach nr: 292, 287, 63, 288, 293/8 - w obrębie Godków, 524/2, 206/3, 521/3, 513 - w obrębie Jelenin, 143, 311 - w obrębie Brwice. 2017-04-12 11:44
dokument OBWIESZCZENIE Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na terenie działek nr 268/19, obr. 4 m. Chojna. 2017-03-17 12:00
dokument OBWIESZCZENIE o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do DN 63PE na terenie działek nr: 152/4, 157, 158/2, 159/2, 268/5, 268/16, obr. 4 m. Chojna. 2017-03-16 14:44
dokument OBWIESZCZENIE o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie ścieżki rowerowej na odcinku Siekierki - Trzcińsko-Zdrój [przejście przez gminę Chojna] na działkach nr: 292, 287, 63, 288, 293/8 - w obrębie Godków, 524/2, 206/3, 521/3, 513 - w obrębie Jelenin, 143, 311 - w obrębie Brwice. 2017-03-16 08:36
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr BPI.6733.13.2016.AA z dn. 15.03.2017r. o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowa mostu w ciągu ul. Mickiewicza w Chojnie wraz z dojazdami, o długości ok. 500 mb, na terenie działek nr 111/2, 135/1, 154, 155, 78, 49, 122/1, 76, obręb 2 m. Chojna. 2017-03-15 15:10
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr BPI.6733.1.2017 z dn. 08.03.2017 r. w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na terenie działki nr 146/2, obr. Narost. 2017-03-08 13:53
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr BPI.6733.14.2016 z dn. 03.03.2017 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, pn.: "Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-turystycznego wokół Jeziora Dłużec w Baniach". 2017-03-03 13:32
dokument OBWIESZCZENIE o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, pn. "Przebudowa mostu w ciągu ul. Mickiewicza w Chojnie wraz z dojazdami, o długości ok. 500 mb, na terenie działek nr 111/2, 135/1, 154, 155, 78, 49, 122/1, 76, obręb 2 m. Chojna". 2017-02-22 13:36
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr BPI.6733.16.2016 z dn. 14.02.2017 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, pn.: Budowa gazociągu średniego ciśnienia do DN 63PE w ul. Dworcowej w Chojnie na terenie działek nr: 68, 72, 81/1, 87, 272, obr. 3 m. Chojna. 2017-02-15 08:37
dokument OBWIESZCZENIE STAROSTY GRYFIŃSKIEGO o wydaniu decyzji nr 2/2017 z dn. 07.02.2017r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej przebudowę mostu w ciągu ul. Mickiewicza w Chojnie, wraz z dojazdami. 2017-02-10 14:53
dokument OBWIESZCZENIE o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego,polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr: 146/2, obr. Narost, gm. Chojna. 2017-01-27 12:45
dokument OBWIESZCZENIE o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, pn. "Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-turystycznego wokół Jeziora Dłużec w Baniach". 2017-01-26 11:16
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr BPI.6733.18.2016 z dn. 24.01.2017 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, pn. :Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działki nr 55, obr. 6 m. Chojna. 2017-01-24 08:09
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr BPI.6733.17.2016 z dn. 19.01.2017 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, pn.: Przebudowa linii napowietrznej 15 kV [budowa linii kablowej 15 kV, stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii kablowej 0,4 kV z zabudową złącza kablowego] - na terenie działek nr: 5/5, 5/10, 5/64, 19, obręb Bara. 2017-01-20 09:53
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 11 stycznia 2017 r. - Zwiększenie mocy maszyn papierniczych przez firmę LEIPA 2017-01-17 14:32
dokument O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 13 stycznia 2017 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku 2017-01-13 09:17
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr BPI.6733.6.2016 z dn. 11.01.2017 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, pn.: Budowa sieci wodociągowej - na terenie działek nr: 144, 220, 234, położonych w obrębie Zatoń Dolna, gm. Chojna. 2017-01-11 12:11
dokument OBWIESZCZENIE STAROSTY GRYFIŃSKIEGO o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej obejmującej przebudowę mostu w ciągu ul. Mickiewicza w Chojnie, wraz z dojazdami 2017-01-09 10:35
dokument OBWIESZCZENIE o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, pn.: Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działki nr 55, położonej w obr. 6 m. Chojna 2016-12-22 13:56
dokument OBWIESZCZENIE o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, pn.: Przebudowa linii napowietrznej 15 kV [budowa linii kablowej 15 kV, stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii kablowej 0,4 kV z zabudową złącza kablowego] - dz. nr: 5/5, 5/10, 5/64, 19, obręb Bara 2016-12-22 13:54
dokument OBWIESZCZENIE o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-turystycznego wokół Jeziora Dłużec w Baniach". 2016-12-06 10:52
dokument Ogłoszenie Burmistrza Gminy Chojna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna dla działki nr ewid. 2001 w obrębie 2. miasta Chojna 2016-12-02 14:03
dokument OBWIESZCZENIE o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, pn.: Budowie gazociągu średniego ciśnienia do DN 63PE w ul. Dworcowej w Chojnie na terenie działek nr: 68, 72, 81/1, 87, 272, położonych w obrębie 3 m. Chojna. 2016-12-02 11:22
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr BPI.6733.11.2016 z dn. 30.11.2016r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, pn.: "Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości ok. 20 m3/d (100 RLM) w miejscowości Chełm Górny na działkach nr 11/14 i 11/25, Gm. Trzcińsko-Zdrój". 2016-11-30 13:19
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr BPI.6733.15.2016 z dn. 18.11.2016r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 360/2 i 379, obr. Mętno. 2016-11-18 10:37
dokument OBWIESZCZENIE o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 360/2 i 379, obr. Mętno. 2016-10-19 14:24
dokument OBWIESZCZENIE o podjęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, pn.: "Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości ok. 20 m3/d (100 RLM) w miejscowości Chełm Górny na działkach nr 11/14 i 11/25, Gm. Trzcińsko-Zdrój". 2016-10-11 13:02
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr BPI.6733.12.2016 z dn. 07.10.2016r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie napowietrznych linii energetycznych 15 kV nr 29 i 175 w celu likwidacji zagrożeń orłów bielików na terenie działki nr: 20, obręb Raduń, gm. Chojna. 2016-10-10 13:15
dokument OBWIESZCZENIE o wszczętym i zawieszonym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Przebudowa mostu w ciągu ul. Mickiewicza w Chojnie wraz z dojazdami, o długości ok. 500 mb, na terenie działek nr 111/2, 135/1, 154, 155, 78, 49, 122/1, 76, obręb 2 m. Chojna". 2016-09-21 12:31
dokument OBWIESZCZENIE o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie napowietrznych linii energetycznych 15 kV nr 29 i 175 w celu likwidacji zagrożeń orłów bielików na terenie działki nr: 20, obręb Raduń, gm. Chojna. 2016-09-13 11:14
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 55/2016 z dn. 01.09.2016r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie linii elektroenergetycznych SN 15 kV od km 301,550 do km 301,695 oraz od km 301,950 do km 302,020 linii kolejowej nr 273 relacji Wrocław-Szczecin, dz. 268/19 obr. 4 Chojna i dz. nr 1/1 obr. Graniczna. 2016-09-06 11:12
dokument OBWIESZCZENIE o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przyłączami w miejscowości Jelenin i Godków. 2016-08-30 14:11
dokument OBWIESZCZENIE o wszczętym i zawieszonym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości ok. 20 m3/d (100 RLM) w miejscowości Chełm Górny na działkach nr 11/14 i 11/25, Gm. Trzcińsko-Zdrój". 2016-08-24 07:48
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr BPI.6733.10.2016 z dn. 01.08.2016r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej oraz przebudowie linii energetycznych na terenie działek nr: 38/1, 38/3, 38/4, obr.1 oraz nr: 1, 2/1, obr. 3 m. Chojna. 2016-08-02 12:04
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr BPI.6733.7.2016 z dn. 14.07.2016r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 50, obręb 6 m. Chojna. 2016-07-14 10:11
dokument OBWIESZCZENIE o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie linii elektroenergetycznych SN 15 kV od km 301,550 do km 301,695 oraz od km 301,950 do km 302,020 linii kolejowej nr 273 relacji Wrocław-Szczecin, dz. 268/19 obr. 4 Chojna i dz. nr 1/1 obr. Graniczna. 2016-07-11 14:24
dokument OBWIESZCZENIE o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej oraz przebudowie linii energetycznych na terenie działek nr: 38/1, 38/3, 38/4, obr.1 oraz nr: 1, 2/1, obr. 3 m. Chojna. 2016-07-06 12:24
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr BPI.6733.8.2016 z dn. 04.07.2016r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie odcinka elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia na terenie działek nr 298 i 31, obr. Barnkowo oraz działek nr 126 i 127/2, obręb 4 m. Chojna. 2016-07-04 11:10
dokument OBWIESZCZENIE o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 50, obręb 6 m. Chojna. 2016-06-07 13:49
dokument OBWIESZCZENIE o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie odcinka elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia na terenie działek nr 298 i 31, obr. Barnkowo oraz działek nr 126 i 127/2, obręb 4 m. Chojna. 2016-06-06 10:53
dokument OBWIESZCZENIE o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 144, 220, 234, obręb Zatoń Dolna. 2016-06-07 13:49
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr BPI.6733.3.2016 z dn. 22.04.2016r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr: 123, 125, 130, 131, 132, obr. 1 m. Moryń, Gm. Moryń. 2016-04-22 11:28
dokument Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie raportu 2016-04-06 09:48
dokument OBWIESZCZENIE o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu ośmiu i trzech budynków garażowych, dz. 239/7, obr. 3 Moryń, gm. Moryń 2016-03-24 15:13
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr BPI.6733.2.2016 z dn. 23.03.2016r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbiórce istniejącego budynku przedszkola, budowie żłobka miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu, budowie parkingu oraz budowie niezbędnej infrastruktury technicznej, dz. 172, 166/66, obr. 5 Gryfino, m. Gryfino. 2016-03-24 10:01
dokument OBWIESZCZENIE o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr: 123, 125, 130, 131, 132, obr. 1 m. Moryń, Gm. Moryń. 2016-03-22 14:54
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr BPI.6733.1.2016 z dn. 11.03.2016r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie odcinka elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia wraz z liniami teletechnicznymi łączącymi projektowane elektrownie wiatrowe ze stacją elektroenergetyczną 110/15 Chojna, dz. nr: 52/5, 78, 92, 93, 94, 196, 197, 200, 209, obr. Rurka oraz dz. nr: 7/1 i 282, obr. Kamienny Jaz. 2016-03-11 11:25
dokument OBWIESZCZENIE o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie żłobka miejskiego w Gryfinie na terenie działki nr 172, obr. 5 m. Gryfnio 2016-02-16 14:24
dokument OBWIESZCZENIE o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie odcinka elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia wraz z liniami teletechnicznymi łączącymi projektowane elektrownie wiatrowe ze stacją elektroenergetyczną 110/15 Chojna, dz. nr: 52/5, 78, 92, 93, 94, 196, 197, 200, 209, obr. Rurka oraz dz. nr: 7/1 i 282, obr. Kamienny Jaz. 2016-02-16 14:22
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr BPI.6733.16.2015 z dn. 20.01.2016r., w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej, dz. nr: 64 i 77/4, obr. Mętno. 2016-01-21 10:23
dokument OBWIESZCZENIE o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej, dz. nr: 64 i 77/4, obr. Mętno. 2015-12-18 09:59
dokument OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji nr BPI.6733.13.2015 z dnia 23 października 2015 r. o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestcyji polegającej na wydzieleniu gruntu pod poszerzenie publicznej drogi gminnej nr 4270082 z terenu działki nr 19, obr. 4 m. Chojna. 2015-12-09 11:27
dokument OBWIESZCZENIE o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na wydzieleniu gruntu pod poszerzenie publicznej drogi gminnej nr 4270082 z terenu działki nr 19, obr. 4 m. Chojna. 2015-11-10 08:54
dokument OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji nr BPI.6733.13.2015 z dnia 23 października 2015 r. o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestcyji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z budową studzienek, dz. 389/4, obręb 3 m. Moryń. 2015-10-26 10:15
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr BPI.6733.11.2015 z dn. 05.10.2015r., w sprawie zmiany decyzji Nr BPI.6733.8.2015 Burmistrza Gminy Chojna z dn. 26.06.2015r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2015-10-06 11:49
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr BPI.6733.12.2015 z dn. 05.10.2015r., w sprawie zmiany decyzji Nr BPI.6733.9.2015 Burmistrza Gminy Chojna z dn. 23.07.2015r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2015-10-06 11:47
dokument OBWIESZCZENIE o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z budową studzienek na terenie działki nr: 389/4, obr. nr 3 m. Moryń". 2015-09-29 11:33
dokument OBWIESZCZENIE o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie zmiany decyzji Nr BPI.6733.9.2015 Burmistrza Gminy Chojna z dn. 23.07.2015r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2015-09-11 13:55
dokument OBWIESZCZENIE o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie zmiany decyzji Nr BPI.6733.8.2015 Burmistrza Gminy Chojna z dn. 26.06.2015r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2015-09-10 13:36
dokument OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji nr BPI.6733.10.2015 z dnia 20 sierpnia 2015 r. o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestcyji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku internatu znajdującego się na dz. nr 142/1, obr. 2 m. Chojna, na potrzeby zajęć dydaktycznych. 2015-08-21 08:19
dokument OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji nr BPI.6733.9.2015 z dnia 23 lipca 2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i rozbudowie oraz zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń budynku, usytuowanego na terenie działki nr: 272, położonej przy ul. Dworcowej w Chojnie dla potrzeb funkcji usług zdrowia. 2015-07-24 13:58
dokument OBWIESZCZENIE o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: zmiana sposobu użytkowania budynku internatu znajdującego się na dz. nr 142/1, obr. 2 m. Chojna, na potrzeby zajęć dydaktycznych. 2015-07-10 08:24
dokument OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji nr BPI.6733.7.2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie chodnika o długości około 600m i szerokości do 1,2m, utwardzeniu istniejących zjazdów, umocnieniu skarp w ciągu publicznej drogi gminnej na terenie działek nr: 731 i 943, obr. Góralice, gmina Trzcińsko-Zdrój. 2015-06-29 11:02
dokument OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji nr BPI.6733.7.2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej w celu zasilenia w energię elektryczną budynków warsztatowo-magazynowych - na terenie działek nr: 74/1 [obr. Jelenin] 293/6, 285, 293/10 [obr. Godków]. 2015-06-29 10:59
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Chojna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach geodezyjnych: Czartoryja, Barnkowo, Jelenin 2015-06-25 15:18
dokument OBWIESZCZENIE o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i rozbudowie oraz zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń budynku, usytuowanego na terenie działki nr: 272, położonej przy ul. Dworcowej w Chojnie dla potrzeb funkcji usług zdrowia. 2015-06-23 08:09
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 2015-06-17 08:15
dokument OBWIESZCZENIE o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, pn.: "Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na terenie działki nr: 173/18 położonej w Starym Objezierzu". 2015-06-09 12:20
dokument OBWIESZCZENIE o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie chodnika o długości około 600m i szerokości do 1,2m, utwardzeniu istniejących zjazdów, umocnieniu skarp w ciągu publicznej drogi gminnej na terenie działek nr: 731 i 943, obr. Góralice, gmina Trzcińsko-Zdrój. 2015-05-29 13:12
dokument OBWIESZCZENIE o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej w celu zasilenia w energię elektryczną budynków warsztatowo-magazynowych - na terenie działek nr: 74/1 [obr. Jelenin] 293/6, 285, 293/10 [obr. Godków]. 2015-05-29 13:10
dokument OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji nr BPI.6733.4.2015.AA z dnia 23 kwietnia 2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr: 57 i 61/11, obr. 5 m. Chojna 2015-04-24 11:33
dokument OBWIESZCZENIE Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódziego w Szczecinie o wydaniu decyzji nr 76/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego c0001491_ZAC_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej na działce nr 293/9 obręb Godków. 2015-04-07 07:41
dokument OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji nr BPI.6733.2.2015.AA z dnia 01 kwietnia 2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr: 75, 150/1, 150/2, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Chojna". 2015-04-01 09:29
dokument OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji nr BPI.6733.3.2015.AA z dnia 31 marca 2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Budowa gazociągu średniego ciśnienia do DN 110PE na terenie działek nr: 153, 189, obr. 2 i dz. nr 111/2, obr. 6 m. Chojna". 2015-03-31 08:42
dokument OBWIESZCZENIE o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr: 57 i 61/11, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Chojna 2015-03-24 13:44
dokument OBWIESZCZENIE Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódziego w Szczecinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego c0001491_ZAC_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej na działce nr 293/9 obręb Godków. 2015-03-17 14:40
dokument OBWIESZCZENIE o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowie gazociągu średniego ciśnienia do DN 110PE na terenie działek nr: 153, 189, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 m. Chojna, 111/2, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 6 m. Chojna". 2015-03-05 14:54
dokument OBWIESZCZENIE o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr: 75, 150/1, 150/2, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Chojna". 2015-03-05 14:51
dokument OBWIESZCZENIE Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódziego w Szczecinie o wydaniu decyzji nr 27/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego c0001204_ZAC_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej na działach nr 757/10 i 845 obręb Lisie Pole gmina Chojna. 2015-03-02 11:56
dokument OBWIESZCZENIE Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódziego w Szczecinie o wydaniu decyzji nr 28/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego c0000591_ZAC_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej na działce nr 268/19 obręb 4 miasta Chojna. 2015-03-02 11:57
dokument OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji nr BPI.6733.1.2015.AA z dnia 2 marca 2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Rozbudowa sieci elektroenergetycznej na terenie działek nr 691/1, 691/2, 625, 712/18, 712/19, 719/1, 858/1, 858/2, 858/3, obrębie Barnkowo, gm. Chojna". 2015-03-02 09:23
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentu scopingowego dotyczącego oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu mocy produkcyjnych maszyn papierniczych łącznie o 77 ts. ton/rok. 2015-02-24 08:32
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie obiektu radiokomunikacyjnego c0001204_ZAC_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej na działkach nr 757/10 i 845 obręb Lisie Pole gmina Chojna. 2015-02-12 13:41
dokument OBWIESZCZENIE Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódziego w Szczecinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego c0000591_ZAC_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej na działce nr 268/19 obręb 4 miasta Chojna. 2015-02-06 09:10
dokument OBWIESZCZENIE o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Rozbudowie sieci elektroenergetycznej poprzez: budowę linii kablowej 0,4kV oraz budowę złącz kablowych w celu zasilenia w energię elektryczną działek budowlanych, na terenie działek nr 691/1, 691/2, 625, 712/18, 712/19, 719/1, 858/1, 858/2, 858/3, położonych w obrębie Barnkowo, gm. Chojna". 2015-02-05 13:29
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 2015-02-03 10:19
dokument OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji nr BPI.6733.26.2014.AA z dnia 16 stycznia 2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Budowa sieci wodociągowej na terenie działek nr: 46/5 i 94, obr. 1 m. Chojna" 2015-01-16 13:32
dokument OBWIESZCZENIE o zawieszeniu postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Sp. z o.o. nr BT42967 Chojna Centrum na baszcie, zlokalizowanej na terenie działki nr 118/3 przy ul. Podmurze w Chojnie, położonej w obrębie ewidencyjnym 6 m. Chojna". 2015-01-13 08:57
dokument OBWIESZCZENIE o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr: 46/5, 94, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Chojna". 2014-12-17 14:43
dokument OBWIESZCZENIE o odwieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: "Likwidacja studni nr 5A i 8 oraz wykonanie nowych studni głębinowych nr 5B i 8A na terenie działki nr 210, obr. 6 m. Chojna". 2014-11-28 14:36
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Chojna o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 2001 w obrębie 2 miasta Chojna oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu w/w planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2014-11-21 13:18
dokument OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji nr BPI.6733.24.2014.AA z dnia 21 listopada 2014 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie działek nr: 442/1, 327/2, 315/18, 315/17, 332/5, 332/2, 315/5, 315/4, 440/2, 443/1, 443/2, obr. 2 m. Moryń". 2014-11-21 09:55
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję Burmistrza Gminy Chojna o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydanej dla inwestycji polegającej na rozbudowie stacji regazyfikacji ciekłego metanu [LNG] na terenie działki nr 36/70, obręb 8 m. Chojna 2014-11-07 10:26
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie ? Natura 2000 2014-11-04 09:48
dokument Zawiadomienie o zamieszczeniu informacji dotyczących zmiany studium 2014-11-03 08:05
dokument Ogłoszenie BURMISTRZA GMINY CHOJNA o zatwierdzeniu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna dla terenów położonych w obrębach Czartoryja, Barnkowo, Jelenin celem lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz ze strefą oddziaływania i z infrastrukturą towarzyszącą, 2014-10-30 10:09
dokument OBWIESZCZENIE o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie działek nr: 442/1, 327/2, 315/18, 315/17, 332/5, 332/2, 315/5, 315/4, 440/2, 443/1, 443/2, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 m. Moryń". 2014-10-27 07:50
dokument OBWIESZCZENIE o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Sp. z o.o. nr BT42967 Chojna Centrum na baszcie, zlokalizowanej na terenie działki nr 118/3 przy ul. Podmurze w Chojnie, położonej w obrębie ewidencyjnym 6 m. Chojna". 2014-10-10 08:58
dokument OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji nr BPI.6733.20.2014.AA z dnia 14 sierpnia 2014 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Rozbudowa sieci elektroenergetycznej na terenie działek nr: 573/4, 573/5, 599/2, 599/3, 625, 626, 627/3, 628/1, 628/2, 629/6, 630/2, 631/2, 631/3, 691/2, 691/3, 712/23, 712/25, 712/27, 712/28, 727, 728, 730, 742, 749, obr. Barnkowo" 2014-08-26 07:32
dokument OBWIESZCZENIE o wszczętym i zawieszonym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Remont drogi krajowej nr 26 i 31 w Chojnie". 2014-08-25 08:47
dokument OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji nr BPI.6733.20.2014.AA z dnia 14 sierpnia 2014 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami i instalacjami zewnętrznymi (wodociągowymi, kanalizacyjnymi i energetycznymi) na terenie działek nr 149/1 i 150/1, obręb nr 5 Chojna". 2014-08-14 10:28
dokument OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji nr BPI.6733.19.2014.AA z dnia 14 sierpnia 2014 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami i instalacjami zewnętrznymi (wodociągowymi, kanalizacyjnymi i energetycznymi) na terenie działek nr 149/2 i 150/1, obręb nr 5 Chojna". 2014-08-14 10:25
dokument OBWIESZCZENIE o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "Rozbudowie sieci elektroenergetycznej na terenie działek nr: 573/4, 573/5, 599/2, 599/3, 625, 626, 627/3, 628/1, 628/2, 629/6, 630/2, 631/2, 631/3, 691/2, 691/3, 712/23, 712/25, 712/27, 712/28, 727, 728, 730, 742, 749, obr. Barnkowo" 2014-07-24 10:11
dokument OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji nr BPI.6733.16.2014.AA z dnia 18 lipca 2014 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwetsycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej na terenie działek nr: 171/6 i 288/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Krajnik Dolny. 2014-07-18 07:37
dokument OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji nr BPI.6733.17.2014.AA z dnia 17 lipca 2014 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: "Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr: 36/122, 36/227, 36/205, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 8 m. Chojna". 2014-07-17 11:20
dokument OBWIESZCZENIE o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami i instalacjami zewnętrznymi (wodociągowymi, kanalizacyjnymi i energetycznymi) na terenie działek nr 149/1 i 150/1, obręb nr 5 Chojna". 2014-07-16 12:57
dokument OBWIESZCZENIE o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami i instalacjami zewnętrznymi (wodociągowymi, kanalizacyjnymi i energetycznymi) na terenie działek nr 149/2 i 150/1, obręb nr 5 Chojna". 2014-07-16 12:56
dokument O B W I E S Z C Z E N I E o podjęciu na żądanie strony oraz umorzoniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Rozbudowie sieci elektroenergetycznej na terenie działek o nr: 575/1, 691/1, 691/2, 691/3, 727, 749, 573/4, 575/2, 599/2, 631/2, 630/2, 628/2, 629/6, 629/4, 712/28, 712/27, 712/25, 712/23, 712/21, 719/1, 626, 599/1 obręb Barnkowo, gm. Chojna". 2014-07-14 12:32
dokument OBWIESZCZENIE o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy: Dworcowej, Jagiellońskiej, Wilsona, Żółkiewskiego, Bogusława, Brzozowej, Czcibora, Królowej Jadwigi, Malarskiej, Mieszka I, Prusa, Wyzwolenia w Chojnie z przebudową oświetlenia ulicznego w ul. Jagiellońskiej". 2014-07-08 14:22
dokument OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY CHOJNA o zatwierdzeniu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna dla terenu działek nr: 254/1 i 255/1, położonych w obrębie ewidencyjnym Rurka celem przeznaczenia ich na funkcję eksploatacji kruszyw 2014-07-08 13:02
dokument OBWIESZCZENIE o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn: "Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr: 36/122, 36/227, 36/205, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 8 m. Chojna". 2014-06-17 14:46
dokument OBWIESZCZENIE o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn: "Skablowanie linii napowietrznej nn 0,4 kV od stacji transformatorowej nr 40319 "Krajnik Dolny - Pawilon" do słupa krańcowego przy budynku nr 60 - na terenie działek nr: 171/6 i 288/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Krajnik Dolny". 2014-06-17 13:38
dokument OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji nr BPI.6733.12.2014.AA z dnia 17 czerwca 2014 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: "Rozbudowa stacji LNG Chojna o jeden zbiornik VT60/12,6 oraz dwie parownice produktowe Fairvap 400 na terenie działki nr 36/70, położonej w obrębie ewidencyjnym 8 m. Chojna". 2014-06-17 13:36
dokument OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji nr BPI.6733.11.2014 z dnia 26 maja 2014 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: "Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie działek nr 127/1, 127/3 i 212, położonych w obrębie ewidencyjnym Brwice". 2014-05-26 14:16
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Chojna z dnia 19.05.2014 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna 2014-06-03 12:50
dokument OBWIESZCZENIE o zawieszeniu postepowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: "Likwidacja studni nr 5A i 8 oraz wykonanie nowych studni głębinowych nr 5B i 8A na terenie działki nr 210, obr. 6 m. Chojna". 2014-05-23 08:11
dokument OBWIESZCZENIE o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn: "Rozbudowie stacji LNG Chojna o jeden zbiornik VT60/12,6 oraz dwie parownice produktowe Fairvap 400 na terenie działki nr 36/70, położonej w obrębie ewidencyjnym 8 m. Chojna". 2014-05-20 15:22
dokument Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie wniosku firmy POLDANOR s. a. o wydanie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie Fermy Trzody Chlewnej zlokalizowanej na działce nr 1/15 obręb 0010 Bara w m. Bara gm. Chojna 2014-05-15 10:28
dokument OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji nr BPI.6733.9.2014 z dnia 9 maja 2014 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: "Rozbudowa sieci wodociągowej dn 90 mm PE wraz z przyłączami na terenie działek nr: 194/4, 194/15, 194/21, położonych w obrębie 6 m. Chojna oraz działki nr 192/3, położonej w obrębie 7 m. Chojna". 2014-05-13 09:47
dokument OBWIESZCZENIE o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn: "Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie działek nr 127/1, 127/3 i 212, położonych w obrębie ewidencyjnym Brwice". 2014-04-28 15:10
dokument OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji nr BPI.6733.6.2014 z dnia 25 kwietnia 2014 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: "Budowa stacji bazowej szerokopasmowej Internetu w technologii WiMax/LTE o wysokości 49,95m o mocy promieniowania anteny sektorowej 79,43W - na działce nr: 270/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Brwice gm. Chojna". 2014-04-25 11:10
dokument OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji nr BPI.6733.4.2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: "Budowa gazociągu średniego ciśnienia do DN 110PE z przyłączami w ul. Szkolnej, Chrobrego, Bogusława i Żółkiewskiego w Chojnie". 2014-04-24 12:33
dokument OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji nr BPI.6733.2.2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: "Ujęcie i unieszkodliwianie gazu składowiskowego zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Kaliska, na terenie działki nr 6/2". 2014-04-23 09:35
dokument OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji nr BPI.6733.3.2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: "Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 15 kV od linii 175/10/4/1 do 409/2/2/4 oraz wymiana słupowej stacji transformatorowej nr 40410 ?Ognica II? na stację kontenerową, dzi nr 289/1, obr. Krzymów, gm. Chojna". 2014-04-22 10:48
dokument OBWIESZCZENIE o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn: "Rozbudowa sieci wodociągowej dn 90 mm PE wraz z przyłączami na terenie działek nr: 194/4, 194/15, 194/21, położonych w obrębie 6 m. Chojna oraz działki nr 192/3, położonej w obrębie 7 m. Chojna". 2014-04-10 08:45
dokument OBWIESZCZENIE o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn: "Budowa gazociągu średniego ciśnienia do DN 110PE z przyłączami w ul. Szkolnej, Chrobrego, Bogusława i Żółkiewskiego w Chojnie". 2014-03-27 14:14
dokument OBWIESZCZENIE o podjęciu na żądanie strony, postępowania administracyjnego zawieszonego w dniu 6 marca 2014r., w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, pn: "Ujęcie i unieszkodliwianie gazu składowiskowego zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Kaliska, na terenie działki nr 6/2". 2014-03-27 14:14
dokument OBWIESZCZENIE o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Rozbudowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej 15 kV, terenie działek o nr: 27/13, 28/4, 400, 411, 429/4, 476, 699, obręb Piasek, gm. Cedynia, 157, obręb Kuropatniki, gm. Chojna, 19, 20, 27, 28, 30/4, 32/7, 32/8, 62/2, 65, 68, obręb Raduń, gm. Chojna, 11/7, 180, 182/2, obręb Krzymów, gm. Chojna". 2014-03-24 12:48
dokument OBWIESZCZENIE o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowie elektroenergetycznej linii kablowej 15 kV, położonej w obrębie ewidencyjnym Krzymów, gm. Chojna". 2014-03-21 14:37
dokument OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji nr BPI.6733.1.2014 z dnia 17 marca 2014 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: "Budowa elektroenergetycznej linii kablowej na terenie działki nr 130, położonej w obrębie 4 miasta Chojna". 2014-03-17 10:37
dokument OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji nr GK.6733.1.2014 z dnia 4 marca 2014 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: "Budowa świetlicy sołeckiej na terenie działki nr 138/36, obr. Czartoryja" 2014-03-10 11:09
dokument OBWIESZCZENIE o zawieszeniu postepowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: ?Ujęcie i unieszkodliwianie gazu składowiskowego zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Kaliska, na terenie działki nr 6/2?. 2014-03-06 09:00
dokument OBWIESZCZENIE o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Ujęcie i unieszkodliwianie gazu składowiskowego zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Kaliska, na terenie działki nr 6/2". 2014-03-03 15:26
dokument Informacja 2014-02-20 16:53
dokument OBWIESZCZENIE o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowie elektroenergetycznej linii kablowej na terenie działki nr 130, położonej w obrębie 4 miasta Chojna". 2014-02-18 07:27
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Chojna z dnia 06.02.2014r. o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna 2014-02-07 08:20
dokument OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji nr BPI.6733.23.2013 z dnia 28 stycznia 2014 r. o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Rozbudowie odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr 447/4 i 92, obręb Jelenin, gmina Chojna". 2014-01-28 09:13
dokument OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji nr BPI.6733.21.2013 z dnia 16 stycznia 2014 r. o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Rozbudowie sieci elektroenergetycznej na terenie działek nr 152, 168, 162/2, 164, obręb Rurka, gm. Chojna." 2014-01-17 10:24
dokument OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji nr BPI.6733.20.2013 z dnia 16 stycznia 2014 r. o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowie elektroeneretycznej linii kablowej na terenie działki nr 1, obręb 1 m. Chojna." 2014-01-17 08:21
dokument OBWIESZCZENIE o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowie świetlicy sołeckiej na terenie działki nr 138/36, obr. Czartoryja" 2014-01-14 07:43
dokument OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji nr BPI.6733.18.2013 z dnia 8 stycznia 2013 r. o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "Przebudowie przepustu na rzece Rurzyca na terenie działek nr 152, 157/1, 185, 198/9, 202, 209 obr. Rurka." 2014-01-08 15:11
dokument OBWIESZCZENIE o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej ma terenie działki nr 92 i 447/4, położonych w obr. Jelenin, gm. Chojna. 2013-12-31 09:26
dokument OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji nr BPI.6733.19.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla iwnestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej na terenie działek nr: 36/104, 36/121, 36/122, 36/136, 36/137, 36/205 położonych w obr. 8 m. Chojna 2013-12-31 08:04
dokument OBWIESZCZENIE o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej na terenie działek nr 152, 168, 162/2, 164, zlokalizowanych w obrębie Rurka, gm. Chojna. 2013-12-20 14:38
dokument OBWIESZCZENIE o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej na terenie działki nr 1 zlokalizowanej w obrębie nr 1 miasta Chojna. 2013-12-20 14:36
dokument OBWIESZCZENIE o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegajacej na: "Przebudowie przepustu w km 15+765 na rzece Rurzycy wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej 1374Z Baniewice - Chojna na terenie dz. nr 152, 157/1, 185, 198/9, 202, 209, obr. Rurka 2013-12-13 14:32
dokument OBWIESZCZENIE o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej na terenie działek nr 36/104, 36/121, 36/122, 36/136, 36/137, 36/205, obręb 8 miasta Chojna. 2013-11-27 11:34
dokument OBWIESZCZENIE o zawieszeniu postepowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegajacej na: "Przebudowie przepustu w km 15+765 na rzece Rurzycy wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej 1374Z Baniewice ? Chojna na terenie dz. nr 152, 157/1, 185, 198/9, 202, 209, obr. Rurka 2013-10-30 12:53
dokument OBWIESZCZENIE o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: Przebudowie przepustu w km 15+765 na rzece Rurzycy wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej 1374Z Baniewice Chojna na terenie działek nr 152, 157/1, 185, 198/9, 202, 209, położonych w obrębie ewidencyjnym Rurka, gm. Chojna. 2013-10-25 09:48
dokument OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji nr BPI.6733.10.2013 z dnia 23.10.2013 r. w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: rewitalizacji stadionu sportowego wraz z remontem powierzchni utwardzanych, realizacją parkingu oraz przebudową i rozbudową istniejącego budynku szatni, na terenie działki nr 112/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Witnica, gmina Moryń. 2013-10-25 09:44
dokument OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: "Rozbudowie gospodarstwa rolnego położonego w m. Bara, pn.: AGROPARK CHOJNA", dz. nr: 1/15, 2/1, 2/2, 2/3, 2/5, 16 i 33, obr. Bara 2013-09-18 10:37
dokument OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji nr BPI.6733.17.2013 z dnia 12 września 2013 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla iwnestycji polegającej na: budowie odcinka sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy kanalizacyjnych do granicy działek budowlanych, na terenie działek nr: 658, 492, 653, położonych w obrębie ewidencyjnym 2 m. Banie. 2013-09-12 14:58
dokument OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji nr BPI.6733.16.2013 z dnia 12 września 2013 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla iwnestycji polegającej na: rozbudowie sieci elektroenergetycznej na terenie działek nr: 419, 424/3, obr. Jelenin. 2013-09-12 14:55
dokument OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji nr BPI.6733.14.2013 z dnia 22 sierpnia 2013 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla iwnestycji polegającej na: rozbudowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia poprzez budowę kablowej linii 0,4 kV na terenie działki nr 84, obr. Narost, gm. Chojna. 2013-08-23 10:16
dokument OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji nr BPI.6733.15.2013 z dnia 22.08.2013 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej na działkach 58/3, 58/8, obr. 6 m. Chojna. 2013-08-22 13:24
dokument ZAWIADAMIAM o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie odcinka sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy kanalizacyjnych do granicy działek budowlanych, na terenie działek nr: 658, 492, 653, położonych w obrębie ewidencyjnym 2 m. Banie. 2013-08-19 14:54
dokument ZAWIADAMIAM o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej na działkach nr 419, 424/3, zlokalizowanych w obrębie weidencyjnym Jelenin gm. Chojna. 2013-08-16 14:57
dokument OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji nr BPI.6733.13.2013 w sprawie zmiany decyzji Nr BPI.6733.1.2013 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 9 kwietnia 2013 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2013-08-12 12:05
dokument OBWIESZCZENIE o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającym na: rozbudowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, na terenie działki nr 84, w obr. Narost, gm. Chojna. 2013-07-22 12:26
dokument OBWIESZCZENIE o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie zmiany decyzji Nr BPI.6733.1.2013 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 9 kwietnia 2013 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2013-07-19 12:41
dokument OBWIESZCZENIE o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającym na budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 58/3 i 58/8 obręb nr 6 Chojna. 2013-07-18 07:48
dokument OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna dla terenu działek nr: 254/1 i 255/1, położonych w obrębie ewidencyjnym Rurka celem przeznaczenia ich na funkcję eksploatacji kruszyw 2013-06-25 12:28
dokument OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji nr BPI.6733.12.2013 z dnia 25 czerwca 2013 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla iwnestycji polegającej na: przebudowie ze zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na cele świetlicy wiejskiej - na terenie działki nr 20, położonej w obrębie ewidencyjnym Witnica, gmina Moryń. 2013-06-20 09:56
dokument ZAWIADAMIAM o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na rewitalizacji stadionu sportowego wraz z remontem powierzchni utwardzanych, realizacją parkingu oraz przebudową i rozbudową istniejącego budynku szatni, na terenie działki nr 112/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Witnica, gmina Moryń. 2013-05-31 09:03
dokument ZAWIADAMIAM o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na cele świetlicy wiejskiej, na terenie działki nr 20, położonej w obrębie ewidencyjnym Witnica, gmina Moryń. 2013-05-23 09:33
dokument OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji nr BPI.6733.4.2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla iwnestycji polegającej na: rozbudowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na działkach nr 50, 58/8, 58/3, 55, obręb 6 miasta Chojna. 2013-04-25 12:58
dokument OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji nr BPI.6733.5.2013 z dnia 22 kwietnia 2013 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla iwnestycji polegającej na: na wymianie istniejącego ceramicznego pokrycia dachowego Kościoła Mariackiego wraz z likwidacją lukarn dachowych w niezbędnym zakresie, położonego na terenie działki nr 165, obr. 3 miasta Chojna. 2013-04-22 14:11
dokument OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji nr BPI.6733.6.2012.EW z dnia 18 kwietnia 2013 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla iwnestycji polegającej na: rozbudowie, nadbudowie i przebudowie budynku straży pożarnej, zlokalizowanego na dz. nr 403 w obrębie Nawodna, gmin Chojna. 2013-04-18 08:01
dokument OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji nr BPI.6733.1.2013 z dnia 9 kwietnia 2013 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej, dz. 171/2, 127/2, 141, 142, 150, 152/2, 140/1, obręb Krajnik Dolny. 2013-04-10 12:12
dokument ZAWIADAMIAM o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającym na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na terenie działek nr 50, 55, 58/3, 58/8 obręb 6 miasta Chojna 2013-04-02 13:19
dokument ZAWIADAMIAM o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającym na wymianie pokrycia dachowego Kościoła Mariackiego, położonego na terenie działki nr 165, obręb 3 miasta Chojna 2013-03-28 09:53
dokument OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji nr BPI.6733.3.2013 z dnia 27 marca 2013 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka sieci wodociągowej na terenie działek 50, 55, 58/3, obręb 6 miasta Chojna 2013-03-27 14:51
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Cedyni o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku straży pożarnej, gmina CHOJNA, obręb NAWODNA, działka nr 403. 2013-03-21 13:23
dokument ZAWIADAMIAM o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającym na: budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr 50, 55, 58/3, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 6 miasta Chojna. 2013-03-05 07:58
dokument OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji nr BPI.6733.2.2013 z dnia 27 lutego 2013 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2013-02-28 08:14
dokument OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji nr BPI.6733.9.2012 z dnia 08 lutego 2013 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2013-02-11 10:04
dokument zawiadamiam o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającym na rozbudowie sieci elektroenergetycznej dla zasilenia planowanego budynku na działce nr 140/1, poprzez przebudowę linii napowietrznej 15 kV i 0,4 kV, budowę linii kablowej 15 kV, stacji transformatorowej słupowej i linii kablowej 0,4 kV ? na terenie działek nr: 127/2, 141, 142, 150, 152/2, 171/2, położonych w Krajniku Dolnym 2013-02-01 08:28
dokument zawiadamiam o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającym na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV poprzez: ? budowę linii kablowej 0,4 kV na terenie działek nr: 8 i 28, ? zabudowę szafy kablowej na terenie działki nr 28 przy granicą z działką nr 11/1, ? zabudowę złącza kablowo-pomiarowego ZKP na terenie działki nr 8 przy granicy z działką nr 6/15, obr. Godków, gm. Chojna. 2013-01-30 08:32
dokument O B W I E S Z C Z E N I E o wznowieniu postepowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,polegającego na: rozbudowie sieci elektroenergetycznej, poprzez przebudowę linii elektroenergetycznej 15 kV i 0,4 kV , budowę kablowej linii elektroenergetycznej 15 kV i 0,4 kV , zabudowę złącza kablowego ZKP na terenie dz. nr: 30, 52, 106, 107, oraz części dz. nr 13/5, obr. Zatoń Dolna, gmina Chojna. 2013-01-15 14:51
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy 2013-01-08 08:52
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy Nr BPI.6730.124.2012 z dnia 21 grudnia 2012 r. dla inwestycji polegającej na budowie dwóch garaży jednostanowiskowych na działce nr 38/45, obręb 8 miasta Chojna 2012-12-24 08:22
dokument O B W I E S Z C Z E N I E o wydanej decyzji Nr BPI.6733.13.2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie linii elektroenergetycznej poprzez: 1. budowę kablowej linii elektroenergetycznej 0,4 kV na terenie działek nr: 50, obr. nr 6 Chojna, dz.38/81, 38/92, obr. nr 8 Chojna. 2. zabudowę węzła kablowego SK4 oraz złącza kablowego ZKP na terenie działki nr: 50, obr. nr 6 Chojna. 2012-12-12 10:15
dokument O B W I E S Z C Z E N I E o wydanej decyzji Nr BPI.6733.13.2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie: linii elektroenergetycznej 15 kV na terenie działek nr: 22/2, 411, 413, 417, 419, 425, 541 oraz linii elektroenergetycznej 0,4 kV na terenie działki nr 425 położonych w obrębie Jelenin, gmina Chojna. 2012-12-07 11:54
dokument O B W I E S Z C Z E N I E o wydanej decyzji Nr BPI.6733.11.2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: 1. budowie linii kablowej SN 15 kV od linii 409/2 do 175/10/4/1 i rozłącznika sterowanego radiowo przy zejściu kablowym z linii 409/2/2 na terenie działek nr: - 171/6, 288/2, 289, położonych w obrębie Krajnik Dolny, - 289/1, 290/1, 292, położonych w obrębie Krzymów. 2. wymianie słupowej stacji transformatorowej nr 40319 ? Krajnik Dolny ? Pawilon? na stację kontenerową na terenie działki nr 288/2, położonej w obrębie Krajnik Dolny. 2012-12-06 10:41
dokument Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii kablowej SN 15 kV od linii 114/13/2 do 411/8/4/2 relacji Swobnica-Żelechowo na terenie działek nr: 284, 285, 289/2, 290/1, 290/2, 290/3, położonych w obrębie Grzybno 2012-12-04 13:37
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy, polegającym na: budowie garażu jednostanowiskowego na działce nr 38/45, obręb 8 Chojna. 2012-12-04 12:03
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy, polegającym na: budowie dwóch garaży jednostanowiskowych na działce nr 38/45, obręb 8 Chojna 2012-11-26 14:39
dokument zawiadamiam o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającym na: rozbudowie linii elektroenergetycznej poprzez:1. budowę kablowej linii elektroenergetycznej 0,4 kV na terenie działek nr: - 50, położonej w obrębie nr 6 miasta Chojna, - dz.38/81, 38/92, położonych w obrębie nr 8 miasta Chojna. 2012-11-22 08:23
dokument zawiadamiam o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na: rozbudowie sieci elektroenergetycznej, poprzez budowę: - linii elektroenergetycznej 15 kV na terenie działek położonych w obrębie Jelenin, gmina Chojna. 2012-11-15 09:16
dokument zawiadamiam o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającym na: 1. budowie linii kablowej SN 15 kV od linii 409/2 do 175/10/4/1 i rozłącznika sterowanego radiowo przy zejściu kablowym z linii 409/2/2 2012-11-15 09:14
dokument ZAWIADOMIENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o zamiarze przystąpienia do opracowania projektów planów zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Cedyńska PLB320017 2012-11-13 12:22
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie linii kablowej SN 15 kV od linii 114/13/2 do 411/8/4/2 relacji Swobnica - Żelechowo na terenie działek nr: 284, 285, 289/2, 290/1, 290/2, 290/3 położonych w obrębie Grzybno, gmina Chojna. 2012-11-13 08:17
dokument zawiadamiam o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej- grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Marwice i Dębogóra wraz z przesyłem ścieków do miejscowości Widuchowa 2012-11-09 12:31
dokument Podaje się do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do prowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ?Rozbudowie gospodarstwa rolnego ,położonego w miejscowości Bara koło Chojny? przez POLDANOR S.A., ul. Dworowa 25, 77- 320 Przechlewo, 2012-10-24 12:48
dokument zawiadamiam o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: przebudowie budynku straży pożarnej, obręb Nawodna 2012-10-18 12:27
dokument zawiadamiam o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: przebudowie budynku straży pożarnej, obręb Nawodna 2012-09-10 07:25
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na: rozbudowie sieci elektroenergetycznej w obrębie ewidencyjnym Zatoń Dolna, gmina Chojna. 2012-09-07 13:04
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wykonaniu ubezpieczenia brzegu kanału Piasek 2012-09-04 11:36
dokument Zawiadamiam o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na: budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej- grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Marwice i Dębogóra wraz z przesyłem ścieków do miejscowości Widuchowa 2012-08-20 13:44
dokument Burmistrz Gminy Chojna ogłasza aukcje, dotyczącą sprzedaży wolnych kontenerów handlowych zlokalizowanych na targowisku gminnym w miejscowości Krajnik Dolny. 2012-08-08 12:43
dokument zawiadamiam o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na: wykonaniu ubezpieczenia kanału Piasek w rejonie m. Piasek obręb Raduń 2012-07-18 08:48
dokument zawiadamiam o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na: budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej- grawitacyjno-tłoczonej w miejscowości Marwice i Dębogóra wraz z przesyłem ścieków do miejscowości Widuchowa 2012-07-13 14:35
dokument OBWIESZCZENIE o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy na terenie działki nr 20 2012-06-13 08:16
dokument Burmistrz Gminy Chojna zawiadamia, że dla Piekarni ? Cukierni ?M.A.X.X.?, L.Chełstowski&T.Monkiewicz, ul. Przemysłowa 1a, 74-500 Chojna po rozpatrzeniu przedłożonych materiałów oraz danych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 11 czerwca 2012 r. wydano postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ,,Rozbudowa piekarni oraz zakup linii technologicznej do produkcji pieczywa przez Piekarnię-Cukiernię MAXX w Chojnie? 2012-06-12 08:34
dokument O B W I E S Z C Z E N I E o wydanej decyzji decyzja Nr BPI.6733.5.2012. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie działki nr: 197, 510, 203 2012-06-12 08:02
dokument OBWIESZCZENIE o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy działki nr 20, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 8 miasta Chojna 2012-06-04 08:17
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY CHOJNA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowańi kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna dla terenów położonych w obrębach Czartoryja, Barnkowo, Jelenin - w celu przeznaczenia terenów o funkcji rolniczej na lokalizacjęfarm wiatrowych wraz ze strefą oddziaływania oraz niezbędnąinfrastrukturątowarzyszącą, dla terenów położonych w obrębach Grzybno i Kamienny Jaz celem wyznaczenia strefy oddziaływania od elektrowni wiatrowych planowanych w rejonie miejscowości Strzeszów, Gm. Trzcińsko-Zdrój, dla terenów położonych w obrębie Grzybno w celu przeznaczenia terenów o funkcji rolniczej na lokalizacjęboiska sportowego i cmentarza 2012-05-11 08:23
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy Nr BPI.6730.138.2011 z dnia 27 marca 2012 r dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków garażowych na działce nr 38/45, obręb 8 miasta Chojna 2012-03-29 08:49
dokument REGULAMIN Konkursu na logo Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina 2012-03-23 08:58
dokument O B W I E S Z C Z E N I E o wydanej decyzji BPI.6733.1.2012. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: - rozbudowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV inwestycja przebiegać będzie w granicach działek nr: 193/6,49,43/1,43/2,43/3 obręb 2 Chojna 2012-03-07 07:16
dokument OBWIESZCZENIE o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na: budowie kabla ziemnego SN 15 kV od stacji transformatorowej JAR I nr 4243 do stacji transformatorowej JAR VII nr 4202 2012-03-07 07:15
dokument OBWIESZCZENIE o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na:rozbudowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV 2012-02-10 15:13
dokument O B W I E S Z C Z E N I E o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie z przebudową Dworu Myśliwskiego na cele imprez zorganizowanych wraz z budową niezbędnej infrastruktury, na działkach o nr 160 i 154 obręb Kuropatniki, gmina Chojna. 2012-02-10 10:49
dokument OBWIESZCZENIE o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla Państwa: Ewy i Pawła Kuta, Agnieszki i Romana Grejman, Mai i Romana Rumbuć, Pana Tomasza Kosińskiego zamieszkałych w Chojnie dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków garażowych na działce nr 38/45, obręb 8 Chojna. 2012-02-09 15:57
dokument X OGÓLNOKRAJOWY KONKURS BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE ROZPOCZĄŁ SIĘ 2012-01-31 13:17
dokument OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49 i 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) 2012-01-18 13:44
dokument Burmistrz Gminy Chojna informuje, że w 2012 roku zmienił się termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 2012-01-13 09:31
dokument Zawiadomienie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na: - rozbudowie sieci elektroenergetycznej - budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, przebudowa napowietrznej linii 15kV, linia kablowa 15 kV, linie kablowe 0,4 kV w celu zasilania w energię elektryczną działek budowlanych: Nr 575/1, 691/1, 691/2, 691/3, 727, 749, 573/4, 575/2, 599/2, 631/2, 630/2, 628/2, 629/6, 629/4, 712/28, 712/27, 712/25, 712/23, 712/21, 719/1, 626, 599/1 obręb Barnkowo, gm. Chojna 2011-12-21 07:53
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Chojna w 2012 roku 2011-12-09 13:23
dokument Informacje o projekcie "Skuteczny samorząd - usprawnienie działania 10 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego" Instytutu Rozwoju Regionalnego 2011-09-06 13:41
dokument Zawiadomienie o wydaniu decyzji BMP-PP.6733.14.2011.bsz o lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegajacego na budowie drogi łączącej ulice Bogusława z ulicą Wilsona w miejscowości Chojna wraz z budową miejsc postojowych 2011-09-05 11:53
dokument Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na budowie stacji redukcyjno-pomiarowej II° na terenie działki nr 346 - obręb nr 3 Chojna 2011-08-01 13:28
dokument Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 0,4kV ze złączami kablowymi w celu zasilenia w energię elektryczną działek nr 36/31, 36/32, 36/33, 36/34, 36/35, 36/36, 36/37, 36/38, 36/39, 36/40, 36/41, 36/66, 38/11, 38/17, 38/18, 38/56/ 38/57 i 38/58 ? obręb nr 8 Chojna 2011-08-01 13:00
dokument Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr BPI.6733.5.2011o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie zadaszenia między korpusem nawowym, a wieżą Kościoła Mariackiego w Chojnie (w celu zabezpieczenia przestrzeni miedzy korpusem nawowym, a wieżą przed penetracją opadów atmosferycznych) na działkach o nr 164, 165 i 166, obręb 3 m. Chojna, 2011-07-29 10:12
dokument Zawiadomienie wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegająca na budowie gazociągu średniego ciśnienia 0,5 MPa na terenie działek o numerach 95, 160 i 378/12 ? obręb nr 3 Chojna oraz 152/1, 178/1 i 179 ? obręb nr 2 Chojna 2011-07-29 10:13
dokument Zawiadomienie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: na budowie linii kablowej 0,4kV ze złączami kablowymi w celu zasilenia w energię elektryczną działek nr 36/31, 36/32, 36/33, 36/34, 36/35, 36/36, 36/37, 36/38, 36/39, 36/40, 36/41, 36/66, 38/11, 38/17, 38/18, 38/56/ 38/57 i 38/58 ? obręb nr 8 Chojna 2011-07-22 12:39
dokument Zawiadomienie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na: budowie gazociągu średniego ciśnienia 0,5 MPa na terenie działek o numerach 95, 160 i 378/12, obręb 3 miasta Chojna oraz 152/1, 178/1 i 179, obręb 2 miasta Chojna 2011-06-27 13:43
dokument Zawiadomienie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na: rozbudowie z przebudową Dworu Myśliwskiego na cele imprez zorganizowanych wraz z budową niezbędnej infrastruktury, na działkach o nr 160 i 154 obręb Kuropatniki, gmina Chojna 2011-06-27 13:41
dokument Zawiadomienie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na: budowie zadaszenia między korpusem nawowym a wieżą Kościoła Mariackiego w Chojnie (w celu zabezpieczenia przestrzeni między korpusem nawowym a wieżą przed penetracją atmosferycznych) na działkach nr 164, 165 i 166, obręb 3 miasta Chojna 2011-06-27 13:39
dokument Zawiadomienie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie gazociągu średniego ciśnienia 0,5MPa na terenie działek o numerach 95, 160 i 378/12, obręb 3 miasta Chojna oraz 152/1, 178/1 i 179, obręb 2 miasta Chojna 2011-06-24 11:46
dokument Zawiadomienie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie stacji redukcyjno-pomiarowej II st. na terenie działki nr 346 - obręb 3 miasta Chojna 2011-06-21 14:50
dokument Zawiadomienie o wszczętym postępowaniu administracyjnym, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie drogi łączącej ulicę Bogusława z ulicą Wilsona w miejscowości Chojna wraz z budową miejsc postojowych 2011-06-20 08:21
dokument Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr BPI-6730.2.2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na: rozbudowie stacji elektroenergetycznej 0,4 kV w celu zasilenia działki nr 73/17 oraz działek sąsiednich przy ul. Narciarskiej miasto Chojna, obręb 5 2011-06-13 14:28
dokument Zawiadomienie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie zmiany deczyji BPI.7331/104/10 z dnia 15.11.2010 r. lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie stacji elektroenergetycznej 0,4 kV w celu zasilenia działki nr 73/17 oraz działek sąsiednich przy ul. Narciarskiej miasto Chojna, obręb 5 2011-06-07 07:48
dokument Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr BPI.6730.4.2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: rozbudowie i przebudowie świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 124/10, obręb Gogolice, gmina Trzcińsko-Zdrój 2011-05-11 13:45
dokument Zawiadomienie o zebranych dowodach w sprawie umorzenia postępowania na wniosek inwestora, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rzeka Rurzyca. Odbudowa (udrożenie) koryta rzeki w km 0+000 - 8+000" 2011-04-14 08:27
dokument Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr BPI.6733.1.2011.AK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie linii kablowej 15 kV, kompaktowej stacji transformatorowej oraz linii kablowej 0,4 kV w celu zasilenia energią elektryczną Ośrodka Szkolenia Kierowców na działce nr 36/230 w obr. 8 miasta Chojna, 2011-04-12 12:09
dokument Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr BPI.6730.25.2011.AW o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie linii energetycznej zasilającej do istniejącego budynku gospodarczego oraz oświetlenia terenu na cmentarzu ? na działce nr 451 w Lisim Polu, gm. Chojna 2011-04-04 14:37
dokument Zawiadomienie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie zmiany decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na: budowie linii energetycznej zasilającej do istniejącego budynku gospodarczego oraz oświetlenia terenu na cmentarzu ? na działce nr 451 w Lisim Polu, gm. Chojna. 2011-03-10 15:22
dokument Zawiadomienie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie linii kablowej 15 kV, kompaktowej stacji transformatorowej oraz linii kablowej 0,4 kV w celu zasilenia energią elektryczną Ośrodka Szkolenia Kierowców na działce nr 36/230 w obr. 8 miasta Chojna 2011-03-10 14:53
dokument Gmina Chojna organizuje nabór na kursy językowe dla uczniów Szkół Podstawowych w Godkowie i Brwicach. 2011-03-01 13:52
dokument W związku z upływem w styczniu 2011r. dziesięcioletniego okresu ważności pierwszych dowodów osobistych wydawanych od 2001r. zachęcam mieszkańców do sprawdzania terminu ważności posiadanych dowodów osobistych. 2011-02-08 11:26
dokument Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego znak: 1.1.7170/30-4/10[PM] o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna 2011-01-11 14:51
dokument Zawiadomienie o wszczętym postepowaniu administracyjnym BPI.7331/171/10 w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na: przebudowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Polkomtel S.A nr "BT 43472 Nawodna REPEATER" zlokalizowanej na wieży kościoła parafialnego p.w. Świętego Krzyża w miejscowości Nawodna dz. 312, ul. Kościelna 86, gm. Chojna. 2010-12-23 12:02
dokument obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna. 2010-12-17 14:42
dokument Zawiadomienie o wszczętym postepowaniu administracyjnym BPI.7331/161/10 w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na: rozbudowie sieci elektroenergetycznej w celu zasilenia w energię elektryczną gospodarstwa rolnego na działce nr 130/2, obręb Czartoryja, gmina Chojna 2010-12-16 11:38
dokument Zawiadomienie o wszczętym postepowaniu administracyjnym BPI.7331/162/10 w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na: demontażu odcinka linii napowietrznej 15kV i rozbudowie sieci elektroenergetycznej w celu zasilenia w energię elektryczną działek budowlanych nr 289/1, 289/2, 311/4, 311/5, 311/8, 311/9 obręb Krzymów gmina Chojna 2010-12-15 12:05
dokument Zawiadomienie o wszczętym postepowaniu administracyjnym BPI.7331/163/10 w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na: przebudowa linii napowietrznej elektroenergetycznej na obszarze działek nr 156, 140, 155, 159, 157, 368 przy ul. Willowej, obręb 6 miasta Chojna 2010-12-15 11:31
dokument Burmistrz Gminy Chojna ogłasza aukcję dotyczącą sprzedaży wolnych kontenerów handlowych zlokalizowanych na targowisku gminnym w miejscowości Krajnik Dolny 2010-12-06 14:59
dokument Zawiadomienie o wszczętym postepowaniu administracyjnym BPI.7331/47/2010 w sprawie lokalizacji inwestycji calu publicznego, polegającego na: przebudowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Polkomtel S.A nr ,,BT 43472 Nawodna REPEATER? zlokalizowanej na wieży kościoła parafialnego p.w. Świętego Krzyża w miejscowości Nawodna dz. 312, ul. Kościelna 86, gm. Chojna 2010-11-30 14:19
dokument Zawiadomienie o wszczętym postepowaniu administracyjnym BPI.7331/163/10 w sprawie lokalizacji inwestycji calu publicznego, polegającego na: przebudowie linii napowietrznej elektroenergetycznej na obszarze działek nr 156, 140, 155, 159, 157, 368 przy ul. Willowej, obręb 6 miasta Chojna 2010-11-30 14:20
dokument Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr BPI-7331/161/10 o ustaleniu lokalizacji inwesycji celu publicznego polegającego na: rozbudowie sieci elektroenergetycznej w celu zasilenia w energię elektryczną gospodarstwa rolnego na działce nr 130/2, obręb Czartoryja, gmina Chojna 2010-11-17 08:52
dokument Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr BPI-7331/149/10 o ustaleniu lokalizacji inwesycji celu publicznego polegającego na: rozbudowie stacji bazowej elektroenergetycznej - linii kablowej NN 0,4 kV, wraz ze złączami kablowo - pomiarowymi, linia kablowa przeznaczona do zasilenia działek nr 54/3 - 54/5, 54/7 - 54/9, 55 przy ul. Jodłowej, inwestycja prowadzona w działkach nr 4/5, 53/2, 54/6 obr. 5 miasta Chojna 2010-11-17 08:49
dokument Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr BPI-7331/104/10 o ustaleniu lokalizacji inwesycji celu publicznego polegającego na: rozbudowie stacji elektroenergetycznej 0,4 kV w celu zasilenia działki nr 73/17 oraz działek sąsiednich przy ul. Narciarskiej miasto Chojna, obręb 5 2010-11-15 12:06
dokument Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr BPI-7331/86/09 o ustaleniu lokalizacji inwesycji celu publicznego polegającego na: budowie kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia do przesyłu energii elektroenergetycznej na obszarze działek nr 87, 340/1, 340/5 obręb 3 oraz nr 273 obręb 4 miasta Chojna, ul. Żółkiewskiego-Dworcowa 2010-11-02 14:00
dokument Zawiadomienie o wszczętym postępowaniu administracyjnym Nr BPI-7331/135/10 w sprawie lokalizacji inwesycji celu publicznego polegającego na: budowie budynku gospodarczo-garażowego na działce nr 297/9, obręb Godków Osiedle gmina Chojna 2010-11-02 14:00
dokument Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr BPI-7331/102/10 o ustaleniu lokalizacji inwesycji celu publicznego polegającego na: rozbudowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w celu zasilenia buydnków jednorodzinnych na działkach nr 64/3 i 65/7 przy ul. Dworcowej, obręb 3 miasta Chojna 2010-10-25 09:32
dokument Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr BPI-7331/99/10 o ustaleniu lokalizacji inwesycji celu publicznego polegającego na: budowie linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi do zazilenia dz. 3/12, 3/13, 3/14, 3/15 w obr. 5 przy ul. Jodłowej w Chojnie 2010-10-22 08:44
dokument Zawiadomienie o wszczętym postępowaniu administracyjnym Nr BPI-7331/149/10 w sprawie lokalizacji inwesycji celu publicznego polegającego na: rozbudowie stacji bazowej elektroeneregetycznej - linii kablowej NN 0,4 kV, wraz ze złączami kablowo - pomiarowymi, linia kablowa przeznaczona do zasilenia działek nr nr 54/3 - 54/5, 54/7 - 54/9, 55 przy ul. Jodłowej, inwestycja prowadzona w działkach nr 4/5, 53/2, 54/6 obr. 5 miasta Chojna 2010-10-18 09:39
dokument Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr BPI-7331/131/10 o ustaleniu lokalizacji inwesycji celu publicznego polegającego na: przebudowie istniejących jezdni, skrzyżowań, ciągów pieszych wraz z wyznaczeniem miejsc postojowych oraz bydowie kanalizacji deszczowej, w ciągu ulic Jagiellońśkiej, Słowiańskiej, Żółkiewskiego w mieście Chojna, na terenie działek - nr 208, 210 obręb 7; nr 1/2, 273 obręb 4; nr 87 obręb 3; nr 152/4 obręb 4; nr 271 obręb 3; nr 161 obręb 4 i nr 37 obręb 4 2010-10-15 09:04
dokument Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr BPI-7331/167/09/10 o ustaleniu lokalizacji inwesycji celu publicznego polegającego na: rozbudowie sieci elektroenergetycznej na obszarze działek nr 197, 177, 176, 153, 152/1 obrębu 2 i działki nr 150 obrębu 3 miasto Chojna 2010-10-13 14:32
dokument Zawiadomienie o wszczętym postępowaniu administracyjnym Nr BPI-7331/104/10 w sprawie lokalizacji inwesycji celu publicznego polegającego na: rozbudowie stacji elektroenergetycznej 0,4kV w celu zasilenia działki nr 73/17 oraz działek sąsiednich przy ul. Narciarskiej miasto Chojna, obręb 5 2010-10-08 09:54
dokument Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr BPI-7331/77/10 o ustaleniu lokalizacji inwesycji celu publicznego polegającego na: rozbudowie linii kablowej 0,4 kV z przyłączami do działek nr 194/24, 194/25, linia kablowa ułożona w działce nr 194/21. 194/9 miasto Chojna, obręb 6 2010-10-06 13:11
dokument Burmistrz Gminy Chojna ogłasza aukcje, dotyczącą sprzedaży wolnych kontenerów handlowych zlokalizowanych na targowisku gminnym w miejscowości Krajnik Dolny. 2010-09-22 09:56
dokument Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr BPI-7331/103/10 o ustaleniu lokalizacji inwesycji celu publicznego polegającego na: rozbudowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV obszarze celu zasilenia budynków jednorodzinnych bliźniaczych na działkach nr 210/1, 210/2 w obszarze Kamienny Jaz, gmina Chojna 2010-09-21 15:05
dokument Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr BPI-7331/47/10 o ustaleniu lokalizacji inwesycji celu publicznego polegającego na: przebudowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Polkomtel S.A nr "BT 43472 Nawodna REPEATER" zlokalizowanej na wieży kościoła parafialnego p.w. Świętego Krzyża w miejscowości Nawodna dz. 312, ul. Kościelna 86, gm. Chojna 2010-09-17 12:50
dokument Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr BPI-7331/26/10 o ustaleniu lokalizacji inwesycji celu publicznego polegającego na: rozbudowie sieci sieci elektroenergetycznej linia kablowa 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w celu zasilenia dz. nr 56/1- 56/6 przy ul. Owocowej w Chojnie 2010-09-17 12:35
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publiczengo, polegajacego na: przebudowie istniejących jezdni, skrzyżowań, ciągów pieszych wraz z wyznaczeniem miejsc postojowych oraz budowie kanalizacji deszczowej, w ciągu ulic Jagiellońskiej, Słowiańskiej, Żółkiewskiego w mieście Chojna, na terenie działek - nr 208, 210 obręb 7; nr 1/2, 273 obręb 4; nr 87 obręb 3; nr 152/4 obręb 4; nr 271 obręb 3; nr 161 obręb 4 i nr 37 obręb 4. 2010-09-16 12:56
dokument Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr BPI-7331/70/10 o ustaleniu lokalizacji inwesycji celu publicznego polegającego na: budowie sieci wodociągowej w ulicy Słowackiego w Chojnie, dz. 117, obr. 2 miasta Chojna 2010-09-08 14:57
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publiczengo, polegajacego na: rozbudowie sieci elektroenergetycznej 0,4kV w celu zasilenia budynków jednorodzinnych na działkach 64/3 i 65/7 przy ul. Dworcowej, obręb 3 miasta Chojna. 2010-09-08 14:52
dokument Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr BPI.7331/93/10 o ustaleniu lokalizacji inwestycji calu publicznego, polegającego na: budowie zbiornika bezodpływowego przy świetlicy wiejskiej na działce nr 59, gmina Chojna, obręb Grabowo. 2010-09-03 13:11
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publiczengo, polegajacego na: budowie linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi i kablowo-pomiarowymi do zasienia dz. nr 36/155 w obr. 8 przy ul. Przemysłowej w Chojnie. Inwestycja prowadzona będzie na działkach nr 36/59, 36/61, 38/40, 38/81 i 40 w celu zasilenia działki nr 36/155, obr. 8. 2010-09-03 13:12
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publiczengo, polegajacego na: budowie linii kablowej 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi do zasilenia dz. 3/12, 3/13, 3/14, 3/15 w obr. 5 przy ul. Jodłowej w Chojnie 2010-09-03 12:57
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publiczengo, polegajacego na: budowie linii kablowej 0,4 kV z przyłączami do działek nr 194/24, 194/25, linia kablowa ułożona w działce nr 194/21, 194/9 miasto Chojna, obręb 6. 2010-08-19 08:28
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publiczengo, polegajacego na: budowie linii energetycznej zasilającej do istniejącego budynku gospodarczego oraz oświetlenia terenu na cmentarzu, gmina Chojna, obręb Lisie Pole, działka nr 451. 2010-08-16 14:12
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na: budowie zbiornika bezodpływowego przy świetlicy wiejskiej na działce nr 59, gmina Chojna, obręb Grabowo. 2010-08-05 10:18
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na: budowie sieci wodociągowej w ulicy Słowackiego w Chojnie, dz. 117, 2010-07-16 12:24
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na: budowie kanalizacji deszczowej przy budynku Sali gimnastycznej w Nawodnej, odprowadzającej wody opadowe z rur spustosowych do studzienek chłonnych - na terenie działki nr 331, obręb Nawodna, gmina Chojna. 2010-07-14 14:58
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: przebudowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Polkomtel S.A nr ,,BT 43472 Nawodna REPEATER? zlokalizowanej na wieży kościoła parafialnego p.w. Świętego Krzyża w miejscowości Nawodna dz. 312, ul. Kościelna 86, gm. Chojna. 2010-07-01 08:12
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej na obszarze działek nr 140, 155, 156, obręb 6 miasta Chojna. 2010-06-28 11:55
dokument OBWIESZCZENIE o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na:budowie linii energetycznej zasilającej do istniejącego budynku gospodarczego oraz oświetlenia terenu na cmentarzu, gmina Chojna, obręb Lisie Pole, działka nr 451. 2010-06-21 10:55
dokument OBWIESZCZENIE o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: rozbudowie sieci elektroenergetycznej linia kablowa 0,4 kV wraz ze złączami kablowo - pomiarowymi w celu zasilenia dz. nr 56/1- 56/6 przy ul. Owocowej w Chojnie. 2010-06-14 11:41
dokument Burmistrz Gminy Chojna ogłasza aukcje, dotyczącą sprzedaży wolnych kontenerów handlowych zlokalizowanych na targowisku gminnym w miejscowości Krajnik Dolny. 2010-06-09 14:46
dokument ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY CHOJNA 2010-06-01 11:04
dokument OWIESZCZENIE o wydana decyzja Nr BPI-7331/128/09 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na: budowie elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia wraz z liniami telesterowniczymi służącymi do przesyłu energii elektrycznej i transmisji danych z farmy wiatrowej w rejonie Żelechowa w gminie Widuchowa do GPZ 110/15kV Chojna 2010-05-21 13:30
dokument Burmistrz Gminy Chojna ogłasza aukcje, dotyczącą sprzedaży wolnych kontenerów handlowych zlokalizowanych na targowisku gminnym w miejscowości Krajnik Dolny. 2010-05-18 14:58
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Nr BPI.7331/230/08/09 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na: rozbudowie sieci elektroenergetycznej na obszarze działek nr 75, 112/2, 113/2 i 114/2 w obrębie 5 miasta Chojna, gmina Chojna. 2010-04-21 09:20
dokument OBWIESZCZENIE o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: remoncie zabytkowego kościoła obejmującego remont i rewaloryzację wieży kościelnej znajdującej się na dachu Kościoła na działce nr 226 w obrębie Zatoń Dolna, gmina Chojna. 2010-03-19 08:20
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Gminy Chojna z dnia 16 lutego 2010 r. o wydaniu postanowienia w sprawie: ,,Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna" 2010-02-16 13:53
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: rozbudowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, działki nr 352, 310/21, 310/48, 340, 338/9, 345/17, 345/27, 346 obręb Jelenin, gmina Chojna. 2010-01-27 13:30
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: rozbudowie sieci elektroenergetycznej na obszarze działek nr 311/3, 310/1, 310/2, 311/7, 290/1, 290/2, i 311/4 obręb Krzymów, gmina Chojna. 2010-01-27 13:28
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: rozbudowie sieci elektroenergetycznej na obszarze działek nr 179, 177, 176, 153, 152/1 obrębu 2 i działki nr 150 obrębu 3 miasto Chojna. 2010-01-20 07:48
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie sali sportowej i modernizacji zagospodarowania terenu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w obrębie Chojna 3 na działkach nr 272, 347/1, 347/2, 288/1, 271, 87, 340/1, 340/2, 340/3, 340/5, 340/6 i w obrębie Chojna 4 na działkach nr 1/2 i 273. 2010-01-27 13:21
dokument Burmistrz Gminy Chojna ogłasza aukcje, dotyczącą sprzedaży wolnych kontenerów handlowych zlokalizowanych na targowisku gminnym w miejscowości Krajnik Dolny. 2010-01-06 11:43
dokument Obwieszzcenie o wszczęciu postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,, Przebudowa drogi powiatowej Nr 1409Z Warnica-Stare Łysogórki na odcinku Witnica -Chełm Górny- 2009-12-10 14:57
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na:przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej na obszarze działek nr 140. 155, 156, obręb 6 miasta Chojna. 2009-12-10 10:25
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie Sali sportowej i modernizacji zagospodarowania terenu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w obrębie Chojna 3 na działkach nr 272, 347/1, 347/2, 288/1, 271, 87, 340/1, 340/2, 340/3, 340/5, 340/6 i w obrębie Chojna 4 na działkach nr 1/2 i 273. 2009-12-04 12:13
dokument OBWIESZCZENIE o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na:budowie kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia do przesyłu energii elektroenergetycznej na obszarze działek nr 87, 340/1, 340/4, 340/5 obręb 3 oraz nr 273 obręb 4 miasta Chojna, ul. Żółkiewskiego-Dworcowa. 2009-11-20 08:17
dokument OBWIESZCZENIE o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: rozbudowie sieci elektroenergetycznej na obszarze działek nr 311/3, 310/1, 310/2, 311/7, 290/1, 290/2, i 311/4 obręb Krzymów, gmina Chojna. 2009-11-20 08:15
dokument OBWIESZCZENIE o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na:rozbudowie stacji bazowej telefonii bezprzewodowej miasto Chojna, obręb 8, ul. Żwirki i Wigury, działka nr 36/237. 2009-11-13 10:43
dokument O B W I E S Z C Z E N I E o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na: na budowie kablowej linii elektroenergetycznej na obszarze działek nr 22/2, 22/3, 9. 51/2, 58/2 obręb 3, miasto Chojna, ul. Skłodowskiej. 2009-11-10 15:21
dokument OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 30/1, 31, 65/2 i części działki nr 64, obręb Mętno, Gmina Chojna 2009-11-09 13:32
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej ,,Rzeka Rurzyca. Odbudowa(udrożnienie) koryta rzeki w km 0+000 do 8+000? polegającego na udrożnieniu koryta rzeki w celu usprawnienia przepływu wody. 2009-10-30 12:24
dokument Obwieszczenie o "Przebudowie/rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 124 na odcinku Cedynia-Chojna" 2009-10-22 11:32
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia do przesyłu energii elektrycznej wytwarzanej na farmie wiatrowej w rejonie Żelechowa w gminie Widuchowa do GPZ Chojna. 2009-09-30 12:32
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: rozbudowie stacji bazowej telefonii bezprzewodowej miasto Chojna, obręb 8, ul. Żwirki i Wigury, działka nr 36/237. 2009-09-23 07:39
dokument Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na: budowie masztu stacji bazowej telefonii bezprzewodowej GRY0201B miasto Chojna, obręb 7, działka nr 351/1. 2009-09-15 11:04
dokument Burmistrz Gminy Chojna ogłasza aukcje, dotyczącą sprzedaży wolnych kontenerów handlowych zlokalizowanych na targowisku gminnym w miejscowości Krajnik Dolny. 2009-09-09 11:38
dokument Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na: budowie kablowej linii elektroenergetycznej na obszarze działek nr 117, 118/1, 118/5, 199/2, 199/3, miasto Chojna, obręb 2, ul. Słowackiego. 2009-08-26 09:43
dokument Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na: budowie kablowej linii elektroenergetycznej na obszarze działki nr 16/3 miasto Chojna, obręb 6, ul. Łyżwiarska. 2009-08-26 09:40
dokument Burmistrz Gminy Chojna zawiadamia, że w dniu 23.07.2009r. wydana została Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie samoobsługowej, ekologicznej, bezdotykowej myjni samochodowej na działce nr 16, obręb 5, przy ul. Szczecińskiej 1 w Chojnie. 2009-08-18 09:01
dokument Burmistrz Chojny zawiadamia, że w dniu 25.06.2009 wpłynął wniosek Abrys Spółka z o.o., ul. Daleka 33, 60-124 Poznań, działającej z upoważnienia Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Słowiańska 1, 74-500 Chojna o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji obwałowania kwatery składowiska odpadów w m. Kaliska, Gmina Chojna oraz zmianie drogi technologicznej. 2009-08-12 11:30
dokument Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na: budowie kablowej linii elektroenergetycznej na obszarze działek nr 399, 169 i 170/1, miasto Chojna, obręb 3, ul. Mieszka I. 2009-08-03 14:56
dokument Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na przebudowie pomieszczeń budynku szkoły podstawowej na sale dydaktyczne, gmina Chojna, obręb Lisie Pole. 2009-07-31 12:51
dokument Ogłoszenie o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 2009-07-30 12:57
dokument Obwieszczenie dla Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego ,,PROGRES? Spółka z o.o. w Chojnie. 2009-07-30 08:35
dokument Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam: 2009-07-24 10:53
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na: budowie kablowej linii elektroenergetycznej na obszarze działek nr 117, 118/1, 118/5, 199/2, 199/3, miasto Chojna, obręb 2, ul. Słowackiego 2009-07-09 11:56
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na: przebudowie (zmianie sposobu użytkowania) pomieszczeń budynku szkoły podstawowej na sale dydaktyczne, gmina Chojna, obręb Lisie Pole, działka nr 213/1. 2009-07-08 08:10
dokument Obwieszczenie o o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na: budowie kablowej linii elektroenergetycznej na obszarze działki nr 16/3, miasto Chojna, obręb 6, ul. Łyżwiarska. 2009-07-08 08:09
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na: budowie kablowej linii elektroenergetycznej na obszarze działek nr 399, 169 i 170/1, miasto Chojna, obręb 3, ul. Mieszka I. 2009-07-08 08:07
dokument ZARZĄD PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KOMUNALNCH w CHOJNIE Sp. z o.o. ogłasza pierwsze ustne przetargi nieograniczone na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu następujących nieruchomości 2009-06-30 07:39
dokument Gmina Chojna organizuje nabór na kursy językowe dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego Nr 2 w Chojnie. 2009-06-18 10:40
dokument Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonej w obrębie Białęgi gm.Chojna 2009-05-29 07:31
dokument Burmistrz Gminy Chojna ogłasza trzeci przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Stoki w działce nr 131/1 o pow. 400m2, KW 41751. 2009-05-29 07:28
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia obręb Jelenin, gmina Chojna. 2009-05-27 11:36
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej na obszarze działek nr 22/2, 22/3, 9. 51/2, 58/2 obręb 3, miasto Chojna, ul. Skłodowskiej. 2009-05-27 11:36
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowie kablowej linii elektroenergetycznej na obszarze działek nr 75, 112/2, 113/2, 114/2 obręb 5, miasto Chojna, ul. Narciarska. 2009-05-27 11:37
dokument Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie podaje wykaz nieruchomości do sprzedaży. 2009-05-18 13:17
dokument Ogłoszenie o budowie zespołu boisk sportowych z budynkiem zaplecza sanitarnego i niezbędną infrastrukturą techniczną, miasto Chojna 2009-05-06 08:06
dokument Ogłoszenie o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla terenu dawnej cegielni w miejscowości Zatoń Dolna 2009-05-04 14:36
dokument Burmistrz Gminy Chojna ogłasza aukcje, dotyczącą sprzedaży wolnych kontenerów handlowych zlokalizowanych na targowisku gminnym w miejscowości Krajnik Dolny 2009-04-20 15:56
dokument Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Stoki w działce nr 131/1 o pow. 400m2, KW 41751. 2009-03-20 10:39
dokument Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonych obręb 8m.Chojna, ul. Przemysłowa: 2009-03-20 10:36
dokument Zarządzenie 735 / V / 2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie ostatecznego rozstrzygnięcia naboru wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego w roku 2009. 2009-03-19 13:38
dokument Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie zespołu boisk sportowych z budynkiem zaplecza sanitarnego i niezbędną infrastrukturą techniczną, miasto CHOJNA, obręb 3, ul. Szkolna, działka nr 143, 144/1 i 145. 2009-06-23 14:26
dokument Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej obręb 8m.Chojna, ul. Przemysłowa, działka nr 36/214 2009-03-17 12:50
dokument Nabór na kursy językowe dla uczniów Szkół Podstawowych w Krzymowie i Nawodnej 2009-03-06 13:20
dokument Burmistrz Gminy Chojna ogłasza trzecie nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż działek położonych w m. Chojna, obręb 3 przy ul. Dworcowej 2009-03-03 07:18
dokument Burmistrz Gminy Chojna ogłasza aukcję, dot. sprzedaży wolnych kontenerów handlowych oraz baraków sanitarnych zlokalizowanych na targowisku gminnym w m. Krajnik Dolny 2009-02-26 14:40
dokument Zarządzenie nr 690 / V / 2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego w roku 2009 oraz powołania Komisji Oceniającej. 2009-02-02 12:09
dokument Zawiadamiam o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie zmiany decyzji nr BPI-7331/219/08 z dnia 09.12.2008r. lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej na obszarze działek nr 156/4,157, 410, 399,169 i 170/1 obręb 3 w Chojnie - ul. Różana i Mieszka I. 2009-01-23 14:49
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu dawnej cegielni w miejscowości Zatoń Dolna. 2009-01-08 14:57
dokument Burmistrz Gminy Chojna zawiadamia, że w dniu 8 stycznia 2009 r. została wydana decyzja Nr BPI-7331/179/08 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegająca na budowie kablowej linii elektroenergetycznej na obszarze działek nr: 3/18, 4/1, 4/2, 4/5, 5/1, 5/2, 6/16, 200 204, obręb 5 i 89/1 obręb 2 w Chojnie- ul. Jodłowa. 2009-01-08 11:35
dokument Burmistrz Gminy Chojna zawiadamia o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV , w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce nr 203/12 przy ul. Jodłowej w Chojnie. 2008-10-30 09:58
dokument Burmistrz Gminy Chojna zawiadamia o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej na obszarze działek nr 156/4, 157, 410, 399, 169 i 170/1 obręb 3 w Chojnie - ul. Różana i Mieszka I. 2008-10-29 13:36
dokument Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej wiadomości informację obejmującą wykonanie budżetu Gminy Chojna za 2007 rok. 2008-05-28 08:57
dokument Burmistrz Gminy Chojna informuje, że dnia 29 maja 2008 roku o godz. 10 w sali posiedzeń BRM odbędzie się XVII Sesja Rady Miejskiej. 2008-05-28 08:54
dokument Dzień 2 maja 2008 jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnie 2008-04-30 10:43
dokument Burmistrz Gminy Chojna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2008 roku. 2008-02-04 14:12
dokument Burmistrz Gminy Chojna informuje o prowadzonych pracach nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Chojna i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego oraz Opracowaniem Lokalnego Planu Rozwoju Gminy Chojna 2008-01-07 09:18
dokument Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania 2007-12-19 14:23
dokument BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO Na: „Zagospodarowanie i urządzenie kwater pochowanych szczątków żołnierzy Północnej Grupy Wojsk Federacji Rosyjskiej i ich rodzin na cmentarzu komunalnym przy ul. Odrzańskiej w Chojnie” 2007-06-15 15:05
dokument Burmistrz Gminy Chojna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: 2007-02-19 10:25
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Chojna w sprawie Modernizacji istniejącej fermy tuczu trzody chlewnej w obrębie Bara 2004-03-22 08:46
dokument Dowody osobiste - wymiana 2004-01-07 08:14